Ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh: Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuẩn bị bầu cử

Cập nhật: 05-03-2016 | 08:34:01

Sáng qua (4-3), Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bình Dương đã tổ chức phiên họp thứ ba nhằm thông qua dự thảo báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh từ ngày 17-2 đến 4-3- 2016; một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện từ ngày 4-3 đến 21-3-2016. Ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì phiên họp.

 Tích cực chuẩn bị công tác bầu cử

Tại phiên họp, ông Mai Sơn Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực UBBC tỉnh đã báo cáo tình hình, kết quả triển khai công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn từ ngày 17-2 đến 4-3-2016. Theo báo cáo, đến ngày 4-3-2016, UBBC tỉnh đã thực hiện nhiều công việc quan trọng trong công tác chuẩn bị bầu cử. Cụ thể, UBBC tỉnh đã báo cáo dự kiến các đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu của từng đơn vị bầu cử về Hội đồng bầu cử Quốc gia theo luật định. UBBC tỉnh đã đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của tỉnh là 3 đơn vị, số đại biểu Quốc hội được bầu của mỗi đơn vị bầu cử là 3 đại biểu.

Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp thứ 3. Ảnh: T.DŨNG

Song song đó, UBBC tỉnh đã ấn định và công bố số đại biểu được bầu, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở từng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử HĐND (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã). Theo đó, đối với cấp tỉnh: Ngày 24-2- 2016, UBBC tỉnh đã ban hành Nghị quyết 21/NQ-UBBC về ấn định và công bố số đại biểu được bầu, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu của từng đơn vị bầu cử và danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (gồm 17 đơn vị bầu cử, trong đó đơn vị bầu cử 3 đại biểu có 6 đơn vị; đơn vị bầu cử 5 đại biểu có 8 đơn vị). Đối với cấp huyện và cấp xã: Tính đến ngày 3-3-2016, UBND cấp huyện và cấp xã đã có công văn đề nghị UBBC cùng cấp ấn định và công bố đại biểu được bầu, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở từng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử cùng cấp (cấp huyện có 85 đơn vị bầu cử, cấp xã có 667 đơn vị bầu cử).

Theo đánh giá của UBBC tỉnh, nhìn chung các địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đã tích cực tổ chức công tác tuyên truyền bầu cử. Nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử; quy trình hiệp thương và công bố số đại biểu được bầu, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu của từng đơn vị bầu cử và danh sách các đơn vị bầu cử của từng cấp bầu cử. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đã xây dựng website bầu cử và dự kiến sẽ khai trương trong những ngày tới.

UBBC tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử trong tháng 2-2016. Qua báo cáo nhanh của các đoàn kiểm tra cho thấy, các địa phương đã có sự chủ động triển khai các nội dung công tác bầu cử như: Ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, lịch bầu cử; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, nội dung, thời gian tổ chức các hội nghị hiệp thương; việc điều chỉnh cơ cấu thành phần sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; việc ấn định và công bố các đơn vị bầu cử của từng cấp bầu cử… Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc Thường trực HĐND cấp huyện, xã xác định cơ cấu thành phần đại biểu và triển khai các nội dung công việc bầu cử có liên quan đến phạm vi, trách nhiệm của HĐND các cấp. Bên cạnh đó, một số địa phương như TX.Tân Uyên, TX.Thuận An đã xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra công tác bầu cử để kiểm tra các nội dung công tác bầu cử theo kế hoạch và lịch bầu cử đề ra.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Hoạt động của các tiểu ban phục vụ bầu cử của tỉnh bảo đảm đúng kế hoạch. Trong đó, Tiểu ban Nội dung - Tài chính đã tham mưu UBBC tỉnh ban hành các văn bản báo cáo, chỉ đạo và thông báo thực hiện các nội dung công tác bầu cử; xây dựng dự thảo hướng dẫn thi đua khen thưởng trong công tác bầu cử, tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành hướng dẫn dự trù kinh phí bầu cử và báo cáo dự trù kinh phí bầu cử của tỉnh về Hội đồng bầu cử quốc gia. Tiểu ban cũng đã thành lập tổ và phân công nhiệm vụ cho thành viên Tiểu ban, Tổ nghiệp vụ bầu cử. Tổ nghiệp vụ đã họp hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp nhận, biên tập tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên và lập danh sách trích ngang ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh.

Ngày 24-2-2016, UBBC tỉnh đã ban hành Nghị quyết 21/ NQ-UBBC về ấn định và công bố số đại biểu được bầu, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu của từng đơn vị bầu cử và danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (gồm 17 đơn vị bầu cử, trong đó đơn vị bầu cử 3 đại biểu có 6 đơn vị; đơn vị bầu cử 5 đại biểu có 8 đơn vị). Đối với cấp huyện và cấp xã: Tính đến ngày 3-3-2016, UBND cấp huyện và cấp xã đã có công văn đề nghị UBBC cùng cấp ấn định và công bố đại biểu được bầu, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở từng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử cùng cấp (cấp huyện có 85 đơn vị bầu cử, cấp xã có 667 đơn vị bầu cử).

Tiểu ban Tuyên truyền vận động đã tổ chức họp phân công thành viên Tiểu ban và ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động bầu cử trước, trong, sau ngày bầu cử. Các cơ quan, đơn vị trong Tiểu ban Tuyên truyền vận động đã và đang xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Song song đó, Tiểu ban An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đã tổ chức phân công thành viên Tiểu ban xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn cuộc bầu cử. Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân đã tổ chức họp phân công, thành lập Tổ thường trực tham mưu xử lý các nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân có liên quan đến công tác bầu cử.

Tại phiên họp lần thứ ba của UBBC tỉnh vào sáng qua, bên cạnh việc báo cáo những công việc đã thực hiện từ ngày 17-2 đến 4-3, UBBC tỉnh đã đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian từ 4-3 đến ngày 21-3-2016 bao gồm: Tiếp nhận hồ sơ và biên tập tiểu sử ứng cử viên; giới thiệu và tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử; thành lập các Ban bầu cử; phân chia, thành lập và phê duyệt các khu vực bỏ phiếu; tiếp tục tuyên truyền về công tác bầu cử…

Phát biểu kết luận phiên họp, ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh lưu ý thêm một số nhiệm vụ trong thời gian tới đó là, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và UBBC tỉnh; tiếp tục tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh và các địa phương theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh với nhiều hình thức phù hợp; triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử…

 Tại phiên họp lần thứ 3 của UBBC tỉnh vào sáng qua, bên cạnh việc báo cáo những công việc đã thực hiện từ ngày 17-2 đến 4-3, UBBC tỉnh đã đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian từ 4-3 đến ngày 21-3-2016 bao gồm: Tiếp nhận hồ sơ và biên tập tiểu sử ứng cử viên; giới thiệu và tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử; thành lập các Ban bầu cử; phân chia, thành lập và phê duyệt các khu vực bỏ phiếu; tiếp tục tuyên truyền về công tác bầu cử…

  

 TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256296
      [news_title] => Trao quà Trung thu cho thiếu nhi ở khu cách ly, khu phong tỏa và bệnh viện dã chiến
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-18 10:42:25
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 10:42:08
      [news_picture] => 1631936528.JPG
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256291
      [news_title] => Tuổi trẻ xung phong lên tuyến đầu
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-18 10:30:57
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 10:30:30
      [news_picture] => 1631935829.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256289
      [news_title] => Tình nguyện vì màu xanh quê hương
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-18 10:30:57
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 10:27:05
      [news_picture] => 1631935624.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256288
      [news_title] => Hội Sinh viên tỉnh hỗ trợ sinh viên vượt qua đại dịch
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-18 10:30:57
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 10:24:08
      [news_picture] => 1631935446.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256274
      [news_title] => Khát vọng thanh xuân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-18 07:59:48
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 07:39:55
      [news_picture] => 1631925594.JPG
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256273
      [news_title] => Đồng hành với người lao động
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-18 07:59:48
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 07:29:32
      [news_picture] => 1631924971.JPG
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256271
      [news_title] => Bộ Chính trị: Chủ động phòng chống dịch, phát triển kinh tế hiệu quả
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-09-18 06:55:45
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 06:55:23
      [news_picture] => 1631922923.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256267
      [news_title] => Chủ tịch nước lên đường thăm Cuba và dự phiên thảo luận của ĐHĐ LHQ
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-09-18 06:38:27
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 06:38:12
      [news_picture] => 1631921892.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 137536
      [news_title] => Nhiều điểm mới trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => tien-toi-bau-cu-dbqh-va-hdnd
      [news_publicdate] => 2016-03-04 17:09:16
      [news_createdate] => 2016-03-04 17:09:06
      [news_picture] => 1457086146.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 137508
      [news_title] => Câu 14: Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => tien-toi-bau-cu-dbqh-va-hdnd
      [news_publicdate] => 2016-03-04 09:20:08
      [news_createdate] => 2016-03-04 09:12:28
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 137506
      [news_title] => Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đại biểu ưu tú, linh hồn của Quốc hội nước ta
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => tien-toi-bau-cu-dbqh-va-hdnd
      [news_publicdate] => 2016-03-04 09:20:08
      [news_createdate] => 2016-03-04 09:10:47
      [news_picture] => 1457057447.jpg
    )

)
Quay lên trên free html hit counter