Phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp

Cập nhật: 18-11-2019 | 07:44:41

Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ra đời cách nay 89 năm, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương, trong suốt thời gian qua, MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn phường Hưng Định, TX.Thuận An

Chặng đường vẻ vang

Cách đây 89 năm, ngày 18-11-1930 Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ra đời do Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi xướng và lãnh đạo, đánh dấu sự phát triển về chất lượng phong trào đoàn kết yêu nước của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống thực dân đô hộ và bè lũ tay sai. Kế tục sự nghiệp cách mạng của Hội Phản đế đồng minh và của Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh đã tập hợp các tầng lớp nhân dân, các đảng phái yêu nước và các tổ chức cứu quốc, đoàn kết, động viên toàn dân vùng lên giành chính quyền, đưa Cách mạng Tháng Tám đến thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân và quân đội ta đã làm nên chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, tiến hành xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Đoàn kết trong MTTQ Việt Nam, trong Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, nhân dân và quân đội ta tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Bước vào thời kỳ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, MTTQ Việt Nam với tính chất là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kế thừa và phát huy truyền thống, khí phách anh hùng trong kháng chiến cũng như thành quả bước đầu của tỉnh Sông Bé, sau hơn 22 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, hoạt động điều hành quyết liệt của chính quyền cùng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Bình Dương đã có bước phát triển vượt bậc. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng ổn định. Văn hóa xã hội có bước phát triển mới. Đặc biệt an sinh xã hội được quan tâm giải quyết tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được nhiều kết quả tích cực. Hình ảnh Bình Dương đã được nhiều vùng lãnh thổ, quốc gia trên thế giới quan tâm hợp tác phát triển. Trong những thành quả chung đó có sự đóng góp rất quan trọng của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, MTTQ tỉnh đã tích cực đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp góp sức trong tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tập trung các lĩnh vực trọng tâm, phong trào mới và những vấn đề được nhân dân quan tâm, như: Công tác xây dựng hệ thống Mặt trận vững mạnh, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo giúp đỡ người nghèo, công tác an sinh xã hội. MTTQ tỉnh huy động tốt mọi nguồn lực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để đưa Bình Dương trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và từng bước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Gắn kết cộng đồng

Kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, trong những ngày giữa tháng 11 này, đồng loạt các khu dân cư trên địa bàn tỉnh tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm nay, 586 khu dân cư trên địa bàn tỉnh đều tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có 60 khu dân cư có sự tham gia chung vui của lãnh đạo tỉnh. Việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tiếp tục tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024. Thông qua tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc còn tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới. Việc tổ chức ngày hội góp phần tạo khí thế thi đua sổi nổi thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, ngày hội còn là dịp để đánh giá và biểu dương kết quả sau một năm thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chia sẻ và động viên những gia đình còn khó khăn bằng những phần quà ý nghĩa, đưa ra phương hướng hoạt động trong năm 2020.

Ngày hội đại đoàn kết với các phần lễ và hội đã được tổ chức trang trọng, chu đáo, ấm cúng và ý nghĩa. Nhiều khu dân cư hàng năm đều có những cách làm mới tạo không khí sôi nổi trong ngày hội, thu hút được đông đảo nhân dân trên khu dân cư tham gia. Các ngày hội đại đoàn kết dân tộc đã trở thành sự kiện đề củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng trong các khu dân cư. Bà Lê Thị Thanh Huệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Dầu Tiếng, cho biết được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, chính quyền huyện, MTTQ tỉnh cùng vai trò trách nhiệm của người dân tại các địa bàn dân cư, trong những năm qua ngày hội đại đoàn kết tại các khu dân cư luôn được tổ chức bảo đảm theo các yêu cầu, đáp ứng được sự mong đợi của người dân. Năm 2019, công tác tổ chức ngày hội đại đoàn kết trên địa bàn huyện cũng được thực hiện chu đáo, kịp thời, theo đúng yêu cầu để thực sự trở thành ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy truyền thống 89 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh đang tiếp tục huy động tốt mọi nguồn lực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển với mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân. 

CAO SƠN

 

Chia sẻ bài viết
Tags
Việt Nam

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter