Phát huy sức mạnh đoàn kết

Cập nhật: 15-05-2019 | 08:20:11

Qua 5 năm thành lập, huyện Bắc Tân Uyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tạo ra thế và lực mới cho những bước phát triển tiếp theo. Trong những thành quả đó không thể không kể đến vai trò của MTTQ huyện - trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

 Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Bắc Tân Uyên và các tổ chức thành viên đã có nhiều chương trình chăm lo cho các đối tượng khó khăn. Trong ảnh: Khám bệnh, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

 Xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc

Là địa phương “sinh sau, đẻ muộn”, thời gian đầu khi mới thành lập, điều kiện kinh tế - xã hội của Bắc Tân Uyên còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng yếu kém, thiếu đồng bộ; nguồn lực đầu tư phát triển hạn chế. Xác định được những điều kiện thực tế, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức thành viên huyện Bắc Tân Uyên đã triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng; sức mạnh khối đại đoàn kết luôn được tăng cường và phát huy. Qua đó, huyện đã thu hút được sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, phát huy tối đa các nguồn lực cho quá trình phát triển của địa phương.

 Trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên của huyện Bắc Tân Uyên phải kể đến vai trò của công tác tuyên truyền. MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống xã hội phù hợp với từng đối tượng ở địa bàn dân cư. Thông qua hoạt động của mình, MTTQ huyện cũng đã phát huy được vai trò của quần chúng trong các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể phát động; qua đó, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện. Đồng thời, MTTQ và các tổ chức thành viên luôn chú trọng công tác phát triển đoàn viên, hội viên, mở rộng tổ chức, phát triển thành viên là cá nhân tiêu biểu hoạt động theo ngành nghề, lĩnh vực có nhiều đóng góp thiết thực cho xã hội. Công tác phát triển đoàn viên, hội viên của các đoàn thể luôn đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Ông Huỳnh Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bắc Tân Uyên, cho biết phát huy truyền thống đoàn kết của vùng đất Chiến khu Đ, trong 5 năm qua, kể từ khi thành lập huyện, cùng với những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc của huyện cũng đã không ngừng được củng cố, tăng cường và phát huy. Liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng; giữ vị trí, vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của huyện. MTTQ và các tổ chức thành viên của huyện thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở theo Kết luận 81 của Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của Huyện ủy; kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác vận động quần chúng thành các chương trình, hành động cụ thể.

Các nội dung trên đã được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú, tập hợp được rộng rãi đoàn viên, hội viên, tạo được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và đồng thuận cao của xã hội. Qua đó, địa phương đã phát huy được vai trò các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, thông qua các hoạt động như tổ chức thăm hỏi, tặng quà chức sắc, chức việc các tôn giáo, dân tộc, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước. Qua đó, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; huy động được nhiều nguồn lực chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, người nghèo và công nhân lao động; dân chủ xã hội tiếp tục được mở rộng, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương đạt được những kết quả tích cực trên từng lĩnh vực, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của địa phương.

Nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức

Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên của huyện Bắc Tân Uyên đã không ngừng được đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Từ đây, các cuộc vận động, các phong trào đã lan tỏa sâu rộng trong từng khu dân cư, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân, phát huy hiệu quả trong thực tiễn đời sống xã hội.

Theo ông Huỳnh Văn Thọ, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các phong trào, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân; chú trọng xây dựng và biểu dương những cách làm hay, sáng tạo, xây dựng các mô hình thực tiễn, hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu. MTTQ huyện luôn chú trọng huy động tiềm năng sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Huỳnh Văn Thọ cho rằng, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, cùng với việc chăm lo xây dựng về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là nhân tố quan trọng quyết định kết quả của hoạt động của công tác mặt trận. Đồng thời, cán bộ mặt trận phải tự mình trau dồi đạo đức cách mạng, nhiệt tình và tâm huyết với nhiệm vụ, thường xuyên thực hiện việc tự bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác mặt trận để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên của huyện sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để phù hợp với tình hình mới; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp lực lượng, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, chú trọng sự phối kết hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

MTTQ huyện và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, xây dựng, đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh có hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng sẽ được tăng cường.

“MTTQ huyện và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương vì mục tiêu xây dựng huyện Bắc Tân Uyên trở thành đô thị xanh, thân thiện với môi trường”, ông Huỳnh Văn Thọ nói.

 Bà Lê Thị Hoa, Trưởng ban Công tác mặt trận ấp Bà Đã, xã Tân Định: Cần sự đồng thuận, chung sức của người dân
 Trong công tác đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Tân Định thời gian qua, bà Lê Thị Hoa luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm triển khai và cùng chung tay với người dân trong ấp thực hiện các tiêu chí. Ban công tác mặt trận ấp đã chủ động phối hợp với ban điều hành ấp, các chi hội đoàn thể hiệp thương nội dung, chương trình hành động, nổi bật là hoạt động tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn và thắp sáng đường quê.
Bà Hoa đã cùng cán bộ ấp tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng đường giao thông thôn theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Qua các buổi sinh hoạt, hội họp, tiếp xúc cử tri, bà con nhân dân đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất, xem xét các tuyến đường trên địa bàn ấp cần được tu sửa và nhất trí, đồng thuận. Ban công tác mặt trận ấp và ban điều hành ấp phối hợp vận động, người dân tích cực tham gia đóng góp ủng hộ tiền, ngày công, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn và hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường. 5 năm qua, trên địa bàn ấp đã thực hiện được 2 tuyến đường bê tông với chiều dài 1.020m, 2 tuyến đường đá dăm chiều dài 1.200m, 2 tuyến đường sỏi đỏ dài 700m, 1 tuyến cống thoát nước dài 90m. Người dân trong ấp đã đóng góp hơn 467 triệu đồng, 30m2 đất, 162 ngày công và tham gia làm đường điện theo mô hình “Thắp sáng đường quê” được 3 tuyến, trang bị 32 bóng đèn.
Bà Hoa nói: “Trong quá trình triển khai vận động kinh phí người dân đóng góp, việc kiểm tra, giám sát chất lượng công trình được quan tâm hàng đầu, có sự phân công cụ thể từng thành viên trong tổ giám sát. Đặc biệt là coi trọng việc giám sát của cộng đồng nhân dân, nhằm phát hiện những sai sót để chấn chỉnh kịp thời. Sau khi hoàn thành mỗi công trình đều tổ chức họp dân để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực, công khai rõ ràng minh bạch các khoản đóng góp, ủng hộ của nhân dân; có số liệu cụ thể được niêm yết tại bản tin của văn phòng ấp. Có được kết quả là nhờ người dân tin tưởng thì mặt trận, đoàn thể ấp mới hoàn thành nhiệm vụ”.
 Ông Trần Hữu Quyền, Trưởng ban điều hành ấp Chánh Hưng, xã Hiếu Liêm: Đoàn kết là sức mạnh
 Ở ấp Chánh Hưng (xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên), người dân ai cũng biết ông Trần Hữu Quyền - một người trưởng ấp gương mẫu, uy tín. Với 17 năm công tác, ông Quyền luôn phát huy tinh thần đoàn kết tập thể cán bộ, hội viên ấp đã tạo được lòng tin cậy của người dân.
Trên vai trò là trưởng ấp, ông Quyền đã tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào ở địa phương. Được sự tín nhiệm của nhân dân nên phong trào nào ông vận động đều được nhân dân đồng thuận, tiêu biểu như việc hiến đất mở đường, xây dựng NTM. Ông Quyền cho biết: “Hàng tháng, Ban điều hành ấp đều tổ chức họp với công tác mặt trận, đoàn thể theo quy chế dân chủ để nghe những phương hướng, phản ánh, giải thích và tiếp thu kịp thời từ người dân. Những chủ trương, phong trào đều được họp thông qua bà con trong ấp. Việc vận động hiến đất làm đường nếu có những trường hợp người dân chưa hưởng ứng thì phải chịu khó vận động. Sau đó, người dân hiểu được, ủng hộ và đồng tình cùng với địa phương hoàn thiện những tuyến đường giao thông nông thôn. Con đường rộng mở, sạch đẹp, vận chuyển nông sản thuận lợi, người dân rất phấn khởi hơn”.
K.TUYẾN

 CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter