Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Phú Tân: UBND tỉnh thực hiện đúng chủ trương, thẩm quyền

Cập nhật: 27-02-2020 | 08:02:29

 Trao đổi với phóng viên Báo Bình Dương về việc UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp (KCN) Phú Tân, ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng, khẳng định: Việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Phú Tân, UBND tỉnh đã thực hiện theo đúng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và làm đúng thẩm quyền của tỉnh theo quy định pháp luật hiện hành.

 Khu vực được phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Phú Tân. Ảnh: PHƯƠNG LÊ

 Đúng chủ trương của Thủ tướng và thẩm quyền của UBND tỉnh

Ngày 28-1-2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 173/TTg-KTN về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bình Dương đến năm 2020. Theo văn bản, Thủ tướng đã đồng ý điều chỉnh giảm diện tích KCN Phú Tân từ 133 ha xuống 107 ha theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 298/BKHĐT-QLKKT ngày 14-1-2016, đồng thời giao UBND tỉnh Bình Dương thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bình Dương cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo tỉnh Bình Dương tiếp thu ý kiến của các bộ, các tổ chức để thực hiện quy hoạch đã được duyệt; yêu cầu tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư. Thủ tướng Chính phủ cũng thống nhất phương án sử dụng đất đối với phần diện tích giảm từ KCN Phú Tân để dành cho mục đích phát triển đô thị - dịch vụ nhằm phù hợp với thực tế triển khai của Bình Dương, theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 298/BKHĐT-QLKKT ngày 14-1-2016.

Năm 2017, UBND tỉnh đã phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung (quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000) Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương theo Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 26-4- 2017 để làm cơ sở cho việc điều chỉnh các đồ án quy hoạch trong khu vực. Đến ngày 4-1-2019, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (QHCT) xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) KCN Phú Tân được phê duyệt với quy mô diện tích còn lại 106,53896 ha theo Quyết định số 20/QĐ- UBND của UBND tỉnh. Đây cũng là cơ sở cho UBND tỉnh phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú với quy mô diện tích 26,69687 ha (tại Quyết định số 1447/QĐ- UBND ngày 30-5-2019).

Ông Ngân cho biết, QHCT KCN Phú Tân và QHCT Khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú được UBND tỉnh phê duyệt bảo đảm theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Quyết định số 912/QĐ-TTg ngày 1-9- 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đầu tư và phát triển Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương. Theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/ QH13, Căn cứ Khoản 25, Điều 3, quy định: Khu chức năng đặc thù là khu vực phát triển theo các chức năng chuyên biệt hoặc hỗn hợp như khu kinh tế, khu công nghiệp... Căn cứ tại Điểm c, Khoản 2, Điều 34, quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch khu chức năng đặc thù đã xác định rõ: UBND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù (do đây là dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN).

Theo Quyết định số 912/ QĐ-TTg ngày 1-9-2005 của Thủ tướng Chính phủ, tại Khoản 4, Điều 1, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đầu tư và phát triển Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương. Ngoài ra, theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt nhiệm vụ và đồ án QHCT các khu vực có ý nghĩa quan trọng và theo Điểm c, Khoản 2, Điều 34 Luật Xây dựng số 50/2014/ QH13 xác định thẩm quyền phê duyệt quy hoạch KCN là của UBND tỉnh. Như vậy, việc phê duyệt điều chỉnh QHCT KCN Phú Tân đã được UBND tỉnh thực hiện theo đúng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và làm đúng thẩm quyền của tỉnh theo quy định pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở các QHCT được duyệt, nhà đầu tư phải tiến hành các bước triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư do Thủ tướng phê duyệt

Theo Luật Đầu tư năm 2014, QHCT KCN Phú Tân thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Ngoài các nội dung theo yêu cầu, trong đó có nội dung quy định: Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị. Do đó, trước khi tiến hành các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư phải được phê duyệt QHCT theo quy định.

Ông Ngân cho biết Ban quản lý (BQL) các KCN Bình Dương đã có văn bản gửi lấy ý kiến và được các bộ (Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính) có ý kiến góp ý. Phía chủ đầu tư đang bổ sung hoàn thiện hồ sơ, trong trường hợp bảo đảm các điều kiện, BQL các KCN Bình Dương sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quyết định đầu tư KCN Phú Tân. Trên cơ sở đó, BQL các KCN Bình Dương sẽ tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho KCN Phú Tân theo quy định.

Đối với QHCT Khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú, hiện nay nhà đầu tư đã lập hồ sơ gửi Sở Xây dựng để được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định, Sở Xây dựng đã tổ chức lấy ý kiến các ngành, đơn vị có liên quan và đã chuyển trả nhà đầu tư hoàn thiện theo các nội dung được góp ý (trong đó có nội dung phải được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho KCN Phú Tân). Sở Xây dựng sẽ xem xét, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét các bước tiếp theo đúng theo Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật.

Dự án KCN Phú Tân và Khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú có nguồn vốn tư nhân. Do vậy thẩm quyền phê duyệt dự án là của chủ đầu tư sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành, được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cho dự án theo QHCT được duyệt (hiện nay nhà đầu tư chưa đủ pháp lý để phê duyệt dự án).

Như vậy, tính đến thời điểm này cơ quan có thẩm quyền chưa phê duyệt chủ trương đầu tư KCN Phú Tân và QHCT Khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú.

Căn cứ Điều 35, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12- 11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, trong đó có quy định về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, được tổng hợp trình tự cụ thể: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất cho BQL các KCN. Ban gửi lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan, BQL các KCN sẽ tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, BQL các KCN sẽ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

 PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter