Phong trào thi đua yêu nước: Động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ

Cập nhật: 14-10-2015 | 07:09:38

Hôm nay (14-10), tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV. Trong 5 năm qua (2011-2015), phong trào thi đua yêu nước (PTTĐYN) của tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo động lực hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ IX đã đề ra.

 Những kết quả nổi bật

Qua 5 năm thực hiện PTTĐYN, nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có chuyển biến tích cực. Nội dung PTTĐYN bám sát với nhiệm vụ chính trị và chương trình, kế hoạch công tác của ngành, địa phương đề ra. Các tiêu chí thi đua từng bước được xây dựng cụ thể, thiết thực, thu hút được nhiều đối tượng tham gia. Công tác khen thưởng thực hiện kịp thời, công bằng, dân chủ, khách quan, đúng quy định, chú trọng khen thưởng đối với lực lượng công nhân, nông dân, những người trực tiếp lao động, sản xuất. Những kết quả đạt được của PTTĐYN trong giai đoạn 2011-2015 thực sự là động lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, cải thiện mạnh mẽ đời sống nhân dân trong tỉnh.

Ông Phạm Văn Cành (giữa, bên phải), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Thanh Liêm (giữa, bên trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho công nhân lao động đạt danh hiệu “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Ảnh: T.THẢO

Trong phát triển kinh tế, các PTTĐYN được triển khai sâu rộng và phát triển mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân, tiêu biểu như: “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất”, “Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ”... góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển công nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn...

Trên lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh PTTĐYN trong sản xuất theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao gắn với công nghiệp chế biến. Nông, lâm, ngư nghiệp phát triển ổn định với giá trị sản xuất bình quân tăng 4%. Các mô hình trồng trọt, sản xuất rau trong nhà lưới, rau thủy canh, rau mầm, cây cảnh ứng dụng hệ thống tưới tự động, nhỏ giọt và phun sương đã phát huy ưu thế. Nhiều trang trại đã sử dụng hệ thống chuồng lạnh nhằm giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế dịch bệnh, góp phần tạo ra nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng...

Xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến

Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến được chỉ đạo thực hiện, là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác thi đua, khen thưởng của các ngành, địa phương. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và địa phương trong tỉnh đã có những hình thức tổ chức đa dạng, phong phú như tổ chức các hội nghị biểu dương, tôn vinh, giao lưu với các điển hình tiên tiến, tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm thông qua hoạt động của các cụm, khối thi đua của tỉnh.

Trong giai đoạn 2011- 2015, Bình Dương vinh dự có 2 đơn vị, 1 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chủ tịch nước tặng thưởng 329 huân chương các loại (97 tập thể và 232 cá nhân); Thủ tướng Chính phủ đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 11 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh, 497 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân (110 tập thể và 387 cá nhân). UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 361 đơn vị, công nhận 1.538 danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 1.081 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và tặng 16.522 bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Các điển hình được nêu gương đã phát huy hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, qua đó cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Ông TRẦN THANH LIÊM, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV: Đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào chiều sâu...

Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước (PTTĐYN) giai đoạn 2011-2015, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh sẽ là nền tảng, động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Trên cơ sở đó, tỉnh xác định phương hướng PTTĐYN giai đoạn 2016-2020 là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, quyết tâm xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2016-2020 sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 5-8-2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong toàn xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân, thực sự là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016-2020.

Cần đẩy mạnh PTTĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các PTTĐ thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương trong tỉnh; xây dựng PTTĐ phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra; đổi mới nội dung, hình thức thi đua, nâng cao chất lượng các PTTĐ; hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để hướng dẫn, cụ thể hóa Luật Thi đua, khen thưởng, qua đó tiếp tục cải tiến thủ tục, quy trình tổ chức PTTĐ và bình xét khen thưởng, thực hiện công khai, dân chủ, kịp thời và bảo đảm tính nêu gương. Chú trọng đề xuất khen thưởng những tập thể nhỏ, những cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất và nhân dân; kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng các cấp; nâng cao năng lực tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của PTTĐYN trong tình hình mới; nhân rộng điển hình, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong các lĩnh vực lao động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học ứng dụng.

ĐÀ BÌNH (ghi)

 

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter