Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Cập nhật: 27-12-2019 | 08:27:15

 Trong năm 2019, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Huyện ủy Bắc Tân Uyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là một trong những nhân tố bảo đảm cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Tân Uyên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

 Các cấp ủy Đảng của huyện Bắc Tân Uyên đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong ảnh: Cán bộ bộ phận “một cửa” huyện Bắc Tân Uyên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

 Nhiều kết quả tích cực

Năm 2019, đánh dấu bước trưởng thành 5 năm của Bắc Tân Uyên - vùng đất Chiến khu Đ anh dũng năm xưa. Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng đã được Huyện ủy Bắc Tân Uyên tập trung thực hiện đạt kết quả theo yêu cầu. Các cấp ủy Đảng của huyện đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hàng quý, Ban Thường vụ Huyện ủy và Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện và cán bộ, đảng viên cấp xã, góp phần ổn định tình hình chung, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước. Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MInh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; sơ kết 2 năm thực hiện 2 mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” và “Gần dân, sát cơ sở” gắn với biểu dương khen thưởng 15 tập thể, 43 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu. HĐND các cấp của huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp; quan tâm triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ông Thái Thanh Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên, cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trên địa bàn huyện triển khai kịp thời Kế hoạch số 133-KH/HU ngày 23-9-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị 35- CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, quan tâm chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch, nhất là các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện, làm cơ sở cho công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội XII Đảng bộ huyện; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm yêu cầu, tiến độ theo kế hoạch của huyện; tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ, tổng kết kịp thời, đầy đủ, đạt chất lượng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy theo đúng quy định.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Cùng với các địa phương khác của tỉnh, Bắc Tân Uyên cũng xác định năm 2020 là năm quan trọng, là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể theo Nghị quyết năm 2020 của Huyện ủy và các chỉ đạo mới

 của tỉnh, trên cơ sở đánh giá tình hình và kết quả công tác năm 2019, công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Tân Uyên cũng đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Ông Thái Thanh Bình cho biết trong năm 2020, các cấp ủy Đảng của huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng, chính quyền nhiệm kỳ 2015- 2020; chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đạt mục đích, yêu cầu, hiệu quả, tiến độ theo quy định; tiến hành thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình công tác nhân sự đại hội, phê duyệt phương án nhân sự của cơ sở và trình tỉnh phê duyệt đối với cấp huyện; sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý trước và sau đại hội. Đồng thời, huyện tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với kế hoạch thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên mới; triển khai có hiệu quả chương trình phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Song song đó, Huyện ủy sẽ tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên các mặt, các biểu hiện “tự diễn biến”, gắn với giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng, nâng cao tính chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên.

HĐND, UBND các cấp sẽ thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong các lĩnh vực được quy định cụ thể trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương; chú trọng cải tiến hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và các ban của HĐND bảo đảm hiệu quả, chất lượng; nâng cao hơn nữa chất lượng các báo cáo thẩm tra của các ban theo hướng mang tính phản biện cao, đồng thời quan tâm theo dõi tình hình thực hiện các kết luận và kiến nghị sau giám sát; tiếp tục thực hiện tốt công tác chất vấn, giải trình của các cơ quan quản lý nhà nước đối với những vấn đề cử tri quan tâm. HĐND các cấp chuẩn bị xây dựng kế hoạch tổ chức việc tổng kết hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ 2016-2021, việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Những kết quả trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019 đã góp phần đưa Bắc Tân Uyên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tiếp tục tạo thế và lực để Bắc Tân Uyên tiếp tục có những bước phát triển mới.

 Chính quyền các cấp của huyện đã tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện, phát huy tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, trọng tâm là Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 11-5-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

 CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter