Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) ở huyện Bến Cát: Chuyển biến rõ nét từ cơ sở

Cập nhật: 02-04-2013 | 00:00:00

 Xác định công tác kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy và các cấp ủy Đảng ở cơ sở đã tiến hành kiểm điểm phê bình và tự phê bình thẳng thắn, nghiêm túc và có trách nhiệm.

Từ cấp huyện...

Báo cáo của Huyện ủy Bến Cát cho biết, sau Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay” cho cán bộ chủ chốt do Tỉnh ủy tổ chức, căn cứ các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Huyện ủy Bến Cát đã thành lập bộ phận thường trực, tổ giúp việc, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và đã triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình  

 Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Phúc Lâm (đứng) phát biểu tại Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Cát

và phê bình tập thể BTV, cá nhân các đồng chí trong BTV và cấp cơ sở.

Quá trình kiểm điểm, tập thể BTV Huyện ủy đã tổ chức kiểm điểm một cách nghiêm túc, trên tinh thần cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan về những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, không tô hồng, cường điệu các ưu điểm, né tránh thu nhỏ các hạn chế khuyết điểm. Trân trọng tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cơ quan thuộc tỉnh, các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan đơn vị thuộc huyện và cá nhân các đồng chí nghỉ hưu ở địa phương.

Đối với các cá nhân BTV Huyện ủy, từng đồng chí căn cứ vào chức trách nhiệm vụ của mình, căn cứ vào ý kiến đóng góp, của các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan đơn vị thuộc huyện, cơ sở được phân công phụ trách, cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu, chi bộ nơi công tác và nơi cư trú, đã tự xem xét, soi rọi, nhìn lại mình để xây dựng bản kiểm điểm chu đáo, nghiêm túc.

Quá trình kiểm điểm, cá nhân các đồng chí trong BTV đều thực hiện trên tinh thần dân chủ, khách quan, chân tình đóng góp ý kiến cho đồng chí của mình. Cùng với việc đánh giá, ghi nhận những ưu điểm, thành tích đóng góp của cá nhân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy trong thời gian qua, BTV Huyện ủy đã dành nhiều thời gian tập trung đi sâu vào những vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm của từng đồng chí. Các ý kiến đều thẳng thắn, không có hiện tượng lợi dụng kiểm điểm phê bình và tự phê bình để ca ngợi hoặc đả kích, nói xấu lẫn nhau, chia rẽ nội bộ.

Từng đồng chí Ủy viên BTV đã liên hệ với vai trò, nhiệm vụ, những ưu khuyết điểm của tập thể BTV, với chức trách, nhiệm vụ, tự kiểm điểm bản thân, tự tìm ra những khuyết điểm hạn chế của mình. Kết quả kiểm điểm cho thấy tất cả các đồng chí đều có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không nói trái, làm trái với đường lối, quan điểm của Đảng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm, không vi phạm pháp luật Nhà nước, không có tư tưởng cục bộ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ, không có các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, thẳng thắn đấu tranh chống cái sai, chống tiêu cực, chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của tổ chức, của cấp trên.

Bên cạnh đó, từng đồng chí cũng mạnh dạn nhận khuyết điểm, trách nhiệm đối với một số lĩnh vực, nội dung công tác được phân công còn hạn chế; chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát; chưa thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình, chưa gần gũi dân để nghe, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bức xúc; chưa nêu cao tính chủ động trong việc phát hiện đề cử, quy hoạch, đề bạt cán bộ.

... Đến cấp cơ sở

Đối với việc kiểm điểm cấp cơ sở, toàn huyện có 70 chi, Đảng bộ, tập thể lãnh đạo cơ quan; 199 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức kiểm điểm, đạt 100% kế hoạch đề ra. Qua theo dõi quá trình chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm, có thể nói cấp cơ sở có bước chuẩn bị thực hiện nghiêm túc, chu đáo, chặt chẽ, tinh thần kiểm điểm bảo đảm dân chủ, thẳng thắn, khách quan. Từng đồng chí được nêu lên những chính kiến của mình, góp ý cho đồng chí, đồng đội; trong kiểm điểm đã làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, không có tình trạng lợi dụng kiểm điểm để “đấu đá” trù dập, vu cáo lẫn nhau, gây mất đoàn kết nội bộ hoặc kiểm điểm qua loa, hình thức chiếu lệ. Các đồng chí được góp ý cũng thể hiện tinh thần cầu thị, trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp để khắc phục, đồng thời giải trình một số vấn đề thuộc lĩnh vực của mình phụ trách trong quá trình lãnh đạo điều hành cấp ủy tại đơn vị, những hạn chế, thiếu sót để rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Qua đợt kiểm điểm lần này có thể khẳng định, cấp ủy các chi, Đảng bộ, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị ở Bến Cát không có biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững quan điểm lập trường cách mạng, tích cực thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Công tác xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý được các cấp ủy cơ sở quan tâm thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10/CT-TU của Tỉnh ủy và kế hoạch của Huyện ủy về quy hoạch cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác quy hoạch đào tạo cán bộ đúng quy trình, công khai, dân chủ, khách quan, có quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, chú trọng công tác đào tạo… Tuy nhiên, vẫn còn một vài chi, Đảng bộ công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ thiếu tính ổn định, còn nhiều bất cập trong công tác bố trí cán bộ, công tác đánh giá cán bộ còn mang tính hình thức, còn nể nang chưa đánh giá đúng thực chất năng lực của cán bộ, một số nơi quy hoạch cán bộ còn thiếu, đặc biệt là tại các xã.

Hầu hết cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cơ quan đơn vị xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nhiều cấp ủy Đảng, cơ quan đơn vị, xây dựng và giữ sự đoàn kết nội bộ tốt; vai trò của người đúng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị được phát huy, thể hiện được vai trò vị trí quan trọng là hạt nhân chính trị trong Đảng, trong đơn vị, thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm điểm vẫn còn một vài cấp cơ sở chưa phát huy được tinh thần trách nhiệm, chưa thực hiện được nhiệm vụ được phân công, còn mang tính thụ động, thiếu sáng tạo, nhạy bén trong công việc.

Có thể nói, phê bình, tự phê bình là khâu đầu tiên mang tính mấu chốt trong 4 nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4. BTV Huyện ủy Bến Cát đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt từ công tác triển khai đến việc hướng dẫn các chi, Đảng bộ cơ sở các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng quy trình các bước khi tiến hành kiểm điểm, phân công các thành viên thường trực, Tổ giúp việc xuống địa bàn các xã, thị trấn hướng dẫn cụ thể từng nội dung, tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở thực hiện nghiêm túc và có chất lượng.

 

 Qua theo dõi kiểm điểm, BTV Huyện ủy phát hiện 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm về đạo đức, lối sống, lợi dụng chức vụ quyền hạn; 1 đơn vị mất đoàn kết, giao cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành làm rõ, xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kết quả cách chức 1 Đảng ủy viên, kiểm điểm rút kinh nghiệm 1 tập thể.

• HÒA NHÂN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter