Sơ kết 2 năm đẩy mạnh học và làm theo gương Bác

Cập nhật: 17-05-2013 | 00:00:00
Ngày 17-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; biểu dương, khen thưởng một số tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc sau 2 năm thực hiện Chỉ thị.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh chủ trì hội nghị. Toàn cảnh hội nghị.  Dự hội nghị còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; đại diện các Ban đảng, Ban Cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước.Trước giờ khai mạc, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng các đại biểu dự hội nghị đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, Thường  trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh hội nghị là dịp nhìn nhận, đánh giá những việc đã làm được, cũng như hạn chế, thiếu sót; phân tích nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm và bàn phương hướng tiếp tục thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp của mỗi tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị, trở thành ý thức tu dưỡng thường xuyên và trách nhiệm tự giác của từng cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân dân.Thường  trực Ban Bí thư nêu rõ việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng và Nhà nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cần nhìn nhận một cách nghiêm túc về những hạn chế, khuyết điểm vừa qua trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.Để thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW trong thời gian tới, Thường  trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư, nhận thức rõ việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, coi đây là công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức phải thực hiện suốt đời, như lời dạy của Bác.Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào cách mạng của Đảng và đất nước.Trong đó, trước hết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW phải gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay," Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định về công tác kiểm tra đối với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở từng cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để bàn biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm.Trong năm 2013, việc học tập và làm theo Bác tập trung vào chuyên đề: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp." Học tập phong cách nêu gương cần nghiêm túc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.Cùng với chỉ đạo rà soát việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, để tổ chức thực hiện, cần hướng vào việc nâng cao vai trò tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi người, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác đề ra chỉ tiêu, kế hoạch phấn đấu cụ thể, thiết thực theo chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị và phù hợp với nhiệm vụ, chức trách của mỗi người.Thường  trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chỉ rõ cần tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực của bộ phận giúp việc để làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo với những cách làm năng động, sáng tạo, cụ thể phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị để đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác đi vào nền nếp, chất lượng và hiệu quả. Bộ phận giúp việc các cấp cần đầu tư nghiên cứu những cách làm hay, mô hình tốt để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo nhân rộng, tạo sức lan tỏa và tăng tính thiết thực trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị.Cùng với đó, cần quan tâm làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, kịp thời phát hiện uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm, những việc làm chưa tốt, cổ vũ, động viên, biểu dương những tập thể, cá nhân tiên tiến, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng. Tới đây, trong chương trình kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sẽ có nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nhằm thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới.Báo cáo tại Hội nghị do Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh trình bày nêu rõ: Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở các địa phương, đơn vị cơ bản đã được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương. Sau 2 năm thực hiện, Chỉ thị 03-CT/TW đã trực tiếp góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước, đã góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế...Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW dần đi vào nền nếp, thiết thực, tránh bệnh hình thức. Được sự quan tâm của cấp ủy các cấp, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã dần trở thành công việc thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn. Nhiều vấn đề tiêu cực, tồn đọng lâu năm, gây bức xúc trong dư luận tại địa phương, cơ quan, đơn vị đã bước đầu được giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ.Việc thực hiện Chỉ thị 03 đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị quan tâm, góp phần cổ vũ mặt tốt, đấu tranh với mặt xấu, tiêu cực.Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở nhiều địa phương, đơn vị nhìn chung còn chậm và chưa đồng đều. Một số nội dung nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư, thực hiện chưa đạt yêu cầu. Việc tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm tốt của các ngành đang còn hạn chế.Trong một ngày làm việc, hội nghị sẽ thảo luận về Dự thảo Báo cáo sơ kết, nghe một số cơ quan, đơn vị và cá nhân tiêu biểu phát biểu tham luận về kết quả bước đầu sau 2 năm thực hiện Chỉ thị; đánh giá những mặt làm được, chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, rút ra kinh nghiệm quý báu để đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị trong những năm tiếp theo.Theo Chương trình, buổi chiều, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh sẽ phát biểu kết luận hội nghị. TTXVN tiếp tục thông tin về nội dung quan trọng của hội nghị
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter