Sở Tài nguyên và Môi trường: 3/4 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

Cập nhật: 21-06-2018 | 08:37:36

UBND tỉnh vừa có văn bản chấp thuận cho 3 đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) là Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, các đơn vị này phải thành lập Hội đồng quản lý để quyết định mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm của đơn vị; thông qua quy chế tổ chức và hoạt động để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định chủ trương về xây dựng tổ chức bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, huy động các nguồn lực cần thiết để phát triển hoạt động của đơn vị; quyết định về định hướng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển khoa học công nghệ; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản lý, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động; đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về các hoạt động của đơn vị; định kỳ hoặc đột xuất yêu cầu người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo về các hoạt động của đơn vị; thông qua việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị cấu thành của đơn vị; đề án xác định vị trí việc làm của đơn vị trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định; thông qua kế hoạch tài chính, mức phí của các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; các chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của đơn vị.

Các đơn vị này phải xác định giá trị tài sản để cơ quan có thẩm quyền công nhận, quyết định giao tài sản cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; được sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (bao gồm nguồn trích quỹ khấu hao tài sản cố định theo quy định); nguồn vốn vay và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để chi đầu tư. Căn cứ yêu cầu phát triển của đơn vị và khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước, Nhà nước xem xét bố trí vốn cho các dự án đầu tư đang triển khai, các dự án đầu tư khác cho đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật về đầu tư công; được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp (công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), khi đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động dịch vụ sự nghiệp công có điều kiện xã hội hóa cao, Nhà nước không cần bao cấp; giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí (bao gồm cả trích khấu hao tài sản cố định); được Nhà nước xác định giá trị tài sản và giao vốn cho đơn vị quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; hạch toán kế toán theo quy định của các chuẩn mực kế toán áp dụng cho doanh nghiệp, được xác định vốn chủ sở hữu và bảo toàn vốn; được vay vốn, huy động vốn, đầu tư vốn ra ngoài đơn vị, theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định như doanh nghiệp; quản lý doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận; thực hiện chế độ kế toán, thống kê áp dụng như doanh nghiệp.

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter