Thành lập Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương: Bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Cập nhật: 19-06-2019 | 10:13:34

Hôm nay (19-6), Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ khối Các cơ quan (ĐBKCCQ) và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương trên cơ sở hợp nhất ĐBKCCQ tỉnh và Đảng bộ khối Doanh nghiệp (ĐBKDN) tỉnh. Điều này thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng bộ tỉnh Bình Dương trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), kế hoạch, đề án của tỉnh về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ công bố thành lập. Ảnh: H.VĂN

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị

ĐBKCCQ tỉnh và ĐBKDN tỉnh được thành lập ngày 1-1- 2005 trên cơ sở chia tách từ ĐBKCCQ tỉnh Bình Dương. Khi thành lập, ĐBKCCQ tỉnh có 55 tổ chức cơ sở Đảng (19 Đảng bộ cơ sở và 36 chi bộ cơ sở) với 1.892 đảng viên; ĐBKDN tỉnh có 37 tổ chức cơ sở Đảng (12 Đảng bộ và 25 chi bộ cơ sở) với 1.275 đảng viên.

Từ khi thành lập đến nay, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 2 Đảng ủy khối đã tham mưu ban hành các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và lãnh đạo, điều hành hoạt động theo quy chế đề ra.

Nhìn chung 2 Đảng ủy khối đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định, bám sát đặc điểm của Đảng ủy cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, quán triệt tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là các nghị quyết về xây dựng Đảng, về cải cách hành chính, về phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. 2 Đảng ủy khối đã xác định rõ trọng tâm, trọng điểm qua việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết chuyên đề, tạo những chuyển biến tích cực trong xây dựng 2 Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong 2 khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Có thể khẳng định trong thời gian qua, các chi, Đảng bộ trong 2 khối đã khắc phục những khó khăn, vướng mắc, những bất cập, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, từng bước xây dựng và phát triển ngày một vững mạnh.

Trong gần 15 năm, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn của các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh, 2 Đảng ủy khối đã nỗ lực, đoàn kết nhất trí vượt qua khó khăn, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong khối, góp phần xứng đáng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

Bà Trần Cẩm Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết, trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, với tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, 2 Đảng ủy khối và các cơ sở Đảng trực thuộc trong 2 khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ đề ra. Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, 2 Đảng ủy khối đã lãnh đạo cấp ủy cơ sở Đảng tập trung tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của tỉnh; lãnh đạo tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nội dung, giải pháp đã xác định trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chủ yếu là các chương trình đột phá của tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy và của 2 Đảng ủy khối; tăng cường xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị; tăng cường thông tin đối thoại; chủ động định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; các cấp ủy đã có nhiều biện pháp nắm bắt tình hình tư tưởng, về cơ bản đã chủ động giải quyết các vấn đề về tư tưởng phát sinh ngay từ chi bộ…

Phát triển Đảng đạt chỉ tiêu

Từ khi thành lập đến nay, ĐBKCCQ tỉnh đã thành lập mới 16 chi, Đảng bộ cơ sở; nâng 12 chi bộ cơ sở lên Đảng bộ cơ sở; tiếp nhận 1 chi bộ từ Đảng bộ khác trong tỉnh chuyển về; chuyển ra ngoài tỉnh 1 chi bộ; phát triển mới 3.320 đảng viên. Tính đến thời điểm hợp nhất, ĐBKCCQ tỉnh có 65 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 25 chi bộ và 40 Đảng bộ cơ sở với 247 chi bộ trực thuộc); tổng số đảng viên là 4.187 người. Đối với ĐBKDN tỉnh đã thành lập 64 tổ chức cơ sở Đảng, kết nạp 2.997 đảng viên, trong đó có 601 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; thành lập 3 Đảng bộ ở 3 khu công nghiệp của tỉnh; kết nạp 5 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Tính đến tháng 6-2019, ĐBKDN tỉnh có 82 tổ chức Đảng, trong đó có 49 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tổng số đảng viên là 3.661 người.

Công tác cán bộ, công tác đảng viên luôn được 2 Đảng ủy khối chủ động, kịp thời kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng theo đúng quy định Điều lệ Đảng. Trong công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, 2 Đảng ủy khối và các cấp ủy trực thuộc quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng và chính quyền, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, nâng cao đạo đức công vụ, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước; tích cực tuyên truyền, vận động tập hợp đoàn viên, hội viên đoàn kết, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Theo quyết định công bố thành lập ĐBKCCQ và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, toàn Đảng bộ khối có 80 chi bộ, 67 Đảng bộ trực thuộc với 7.850 đảng viên; có 1 bí thư, 4 phó bí thư, 33 ủy viên Ban Chấp hành, trong đó có 11 ủy viên thường vụ. Sau khi thành lập, ĐBKCCQ và Doanh nghiệp tỉnh sẽ xây dựng quy chế làm việc; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu quả; phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại theo nghị quyết để lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ; chỉ đạo cấp cơ sở chuẩn bị văn kiện, nhân sự tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở; chuẩn bị văn kiện, nhân sự tổ chức Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025…

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter