Thanh niên Bình Dương luôn vững bước tiến lên lập nên những kỳ tích mới (*)

Cập nhật: 05-10-2019 | 07:43:35

(Trích phát biểu của ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024)

Trong 5 năm qua, với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng ổn định; văn hóa xã hội có bước phát triển mới, đặc biệt an sinh xã hội được quan tâm giải quyết tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được nhiều kết quả; Bình Dương đã được nhiều vùng, nhiều nước trên thế giới quan tâm và triển khai hợp tác đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực.


Ảnh: QUỐC CHIẾN

Cùng với sự phát triển chung của tỉnh, trong những năm qua, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong mọi lĩnh vực, dưới sự đoàn kết, tập hợp, hướng dẫn của Hội LHTN Việt Nam tỉnh, thanh niên Bình Dương đã không ngừng vươn lên, có tư duy năng động, sáng tạo, luôn nêu cao lòng yêu nước, không ngại khó khăn, gian khổ, tích cực tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội; phấn đấu lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng, đã góp phần tích cực xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng phát triển.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh đã không ngừng sáng tạo, đổi mới, đa dạng hóa nội dung và hình thức hoạt động, chủ động tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương thành các chương trình hành động phù hợp, thu hút, tập hợp được đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Các phong trào của Hội LHTN Bình Dương ngày càng đi vào cuộc sống, được sự ủng hộ của đông đảo thanh niên, đáp ứng nhu cầu của thanh niên và phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh…

Dự báo 5 năm tới, tình hình thế giới và khu vực có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhau tác động đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. Đặc biệt nước ta đang thực hiện cam kết của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhất là việc tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đang phát triển mạnh mẽ; trong tỉnh tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra nhanh dẫn đến sự gia tăng nhanh dân số cơ học với lực lượng lớn người dân đến từ khắp các vùng miền khác nhau trên cả nước. Từ bối cảnh và tình hình thực tiễn này đã xuất hiện nhiều yếu tố mới, những thuận lợi và khó khăn mới trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi luôn nhắm vào đối tượng thanh niên để lôi kéo, kích động, đây là những vấn đề cần phải được tiếp tục quan tâm giải quyết.

Trước bối cảnh đó, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội LHTN Việt Nam và phương hướng hoạt động của Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 đã được trình bày tại đại hội hôm nay, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định, cụ thể như sau:

Một là, hiện nay Bình Dương có dân số trên 2,4 triệu người, trong đó 53,5% là người từ các địa phương khác đến sinh sống, lao động và học tập; đây là một đặc thù khác biệt so với nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Điều này đặt ra cho Hội LHTN các cấp trong tỉnh một yêu cầu nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là làm thế nào để tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, thanh niên trong các khu dân cư, nhà trọ tham gia với nhiều hình thức khác nhau vào các hoạt động của tổ chức hội nhằm nâng cao tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên; cùng với đó Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương trong hội viên, thanh niên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện làm việc từng nơi, từng đối tượng, tạo được sự thống nhất về tư tưởng và sự đồng thuận cao trong thanh niên; từ đó, giúp hội viên, thanh niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước và của tỉnh, ra sức học tập, rèn luyện, lao động sản xuất và tự giác phấn đấu, từng bước trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục của tổ chức hội.

Hai là, Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Hoạt động của hội phải phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, phải xác định rõ các nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong từng thời gian, chọn những nội dung mang tính chủ đạo của thanh niên Bình Dương; các phong trào, các mô hình của hội phải có những nét đặc trưng, bám sát vào định hướng phát triển của tỉnh, đồng thời phải gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của thanh niên. Bình Dương hiện nay và trong thời gian tới số lượng thanh niên ngoài tỉnh đến sinh sống, lao động và học tập sẽ ngày càng nhiều hơn thanh niên địa phương; thanh niên làm việc trong khu vực công nghiệp, dịch vụ và sinh sống ở đô thị, các khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, nhà trọ ngày càng tăng; do đó, tổ chức hội cần phải chú ý nhiều hơn về nội dung và mô hình hoạt động trong lực lượng thanh niên này. Bên cạnh đó, các cấp hội cần tiếp tục chú trọng tới thanh niên học sinh, sinh viên, thanh niên đô thị, đây là lực lượng to lớn, là nguồn nhân lực rất quan trọng của Bình Dương trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Ba là, các cấp hội cần hết sức chú trọng phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nhằm huy động tốt các nguồn lực xã hội để chăm lo cho thanh niên, nhất là các đối tượng thanh niên còn khó khăn, thanh niên trong các khối đối tượng đặc thù; làm sao bảo đảm cho mọi thanh niên đều có cơ hội phát triển, đông đảo thanh niên được thụ hưởng một cách tốt nhất, đầy đủ nhất từ những thành quả phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách an sinh xã hội khi sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương. Đây không chỉ là trách nhiệm riêng của tổ chức Hội LHTN mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương.

Cómột điều mang tính tất yếu là, chỉkhi nào tổchức tốt việc huy động thanh niên tham gia vào các phong trào của Đoàn - Hội, đồng thời gắn với việc giải quyết tốt các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, thanh niên, thìtổchức hội mới thực sựlàngười bạn tin cậy vàđồng hành cùng thanh niên, góp phần giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành, lập thân, lập nghiệp vàcống hiến tài năng, sức trẻ cho tỉnh nhà.

Bốn là, quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Hội LHTN các cấp trong tỉnh, nhất là ở cơ sở; tiếp tục củng cố, xây dựng các mô hình tổ chức, gắn với nhân rộng các mô hình đã hoạt động hiệu quả, để thu hút đông đảo thanh niên tham gia, nhằm không ngừng mở rộng hơn nữa mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên. Chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ Hội LHTN các cấp, trước hết là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng, chính quyền giao phó; đồng thời, mạnh dạn đề xuất các cấp ủy Đảng, chính quyền những cán bộ hội ưu tú, xuất sắc để xem xét quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo trở thành cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.

Năm là, đối với các bạn thanh niên, các bạn đang ở giai đoạn nhiệt huyết nhất, sung sức nhất của mỗi con người, các bạn hãy nỗ lực vươn lên, nắm bắt cơ hội, điều kiện thuận lợi mà Đảng, chính quyền và xã hội dành cho mình, luôn phấn đấu trong học tập, rèn luyện, xây dựng cho mình nền tảng vững chắc về tư tưởng, đạo đức, nền tảng nghề nghiệp, sẵn sàng nghiên cứu, khám phá những tiến bộ của khoa học, công nghệ, làm chủ công nghệ mới, làm chủ cuộc sống, sống thực sự có ích cho gia đình và xã hội, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, luôn tiên phong, đi đầu trong việc đóng góp trí tuệ, công sức để cùng xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà luôn tin tưởng rằng, bằng nghị lực, tài năng, sức trẻvà sự năng động, sáng tạo của mình, thanh niên Bình Dương hôm nay sẽ trưởng thành nhanh chóng; công tác hội và phong trào thanh niên toàn tỉnh sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, xứng đáng với tầm vóc của một vùng đất anh hùng trong chiến đấu, năng động, hiệu quả trong phát triển và hội nhập.

Với niềm tin tưởng sâu sắc ấy, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin kính chúc các đồng chí đại biểu, quý vị khách quý và các bạn hội viên, thanh niên luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúc thanh niên tỉnh Bình Dương luôn vững bước tiến lên lập nên những kỳ tích mới. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

(*) Tựa bài do tòa soạn đặt

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter