Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng:

Thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển

Cập nhật: 05-09-2019 | 08:35:10

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 101-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/ TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dịp này phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy xung quanh những nội dung cơ bản của kế hoạch này.

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức. Ảnh: QUỐC CHIẾN

- Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết những yêu cầu của Kế hoạch 101-KH/TU vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành?

- Theo Kế hoạch 101-KH/ TU, ngày 14-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 phải được các cấp ủy Đảng quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng bộ, thực hiện nghiêm túc và bảo đảm tốt các yêu cầu sau:

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của chi, Đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

- Thưa đồng chí, theo kế hoạch của Tỉnh ủy, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI sắp tới cần thực hiện tốt các nội dung nào?

- Đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung sau: (1) Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020- 2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; (3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025; (4) Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Trong 4 nội dung trên, thì nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp và bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là rất quan trọng. Hai nội dung này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo, cụ thể hóa tại Kế hoạch số 101 ngày 14-8-2019. Song song đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các Tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, thời gian cụ thể, phân công thành viên phụ trách, theo dõi các địa bàn, tổ chức hướng dẫn để các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu về chuẩn bị, xây dựng văn kiện, nhân sự; tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến văn kiện trước, trong đại hội và bầu cấp ủy theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, quy chế bầu cử trong Đảng và Kế hoạch số 101-KH/ TU, ngày 14-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận, Kế hoạch số 101 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu 4 nội dung chính:

(1) Về thời gian tổng kết nhiệm kỳ: Đảng bộ tỉnh tính từ 1-7-2015 đến 30-6-2020; Đảng bộ cấp huyện, thị và tương đương tính từ 1-7-2015 đến 30-6-2020; Đảng bộ cấp cơ sở tính từ 1-4-2015 đến 31-3-2020; chi bộ, Đảng bộ cấp cơ sở tổng kết theo nhiệm kỳ của mỗi loại hình tổ chức hay từ khi thành lập và được cấp trên chỉ định cấp ủy đến nay.

(2) Yêu cầu dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội gồm hai báo cáo chủ yếu; đó là Báo cáo chính trị của Đảng bộ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 và Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(3) Việc xây dựng, đóng góp ý kiến vào văn kiện: Việc xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, các cấp ủy cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả; công bố dự thảo các văn kiện đại hội và báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân.

Nâng cao chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện tại đại hội. Đại hội các cấp phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận; bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, tránh “qua loa”, hình thức; các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng.

(4) Tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện đại hội: Cấp ủy các cấp tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Ban Thường trực MTTQ cấp tỉnh, huyện, xã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị để lấy ý kiến các tổ chức thành viên, các hội quần chúng đóng góp cho các dự thảo văn kiện.

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự: Kế hoạch số 101 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, cụ thể về cơ cấu, số lượng, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, quy trình giới thiệu nhân sự và hướng dẫn rõ về độ tuổi tái cử, tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tại thời điểm bầu cử để các đơn vị, địa phương thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

- Ngay từ bây giờ, những nội dung nào cần được cấp ủy các cấp tập trung để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, thưa đồng chí?

- Ngoài những nội dung, yêu cầu Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 14-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra, thì ngay từ bây giờ cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Căn cứ Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 101 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện của Đảng bộ mình; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Thành lập các Tiểu ban, Tổ giúp việc Đại hội Đảng cấp mình; xây dựng kế hoạch tổng thể của cấp ủy chuẩn bị cho đại hội, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Tiểu ban, đơn vị, xác định thời gian tiến hành, thời gian hoàn thành, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp nhằm để thuận lợi trong công tác theo dõi, chỉ đạo và tham mưu được hiệu quả, kịp thời.

Chỉ đạo các Tiểu ban căn cứ kế hoạch chung của cấp ủy, xây dựng kế hoạch của Tiểu ban, phân công trách nhiệm từng thành viên, phụ trách, theo dõi từng địa bàn cụ thể, chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện các nội dung Tiểu ban đề ra kịp thời, đúng tiến độ; song song đó, phải tích cực theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, góp ý cơ sở trong việc chuẩn bị xây dựng văn kiện đại hội, định hướng công tác nhân sự để công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình theo quy định.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra để chuẩn bị cho việc tổng kết nhiệm kỳ và xây dựng văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ A4 nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; nắm chắc tình hình địa phương, cơ sở, kịp thời kiện toàn cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020 theo đúng quy trình và thời gian quy định; chỉ đạo rà soát, thẩm tra, thẩm định tiêu chuẩn chính trị và tham mưu kết luận về tiêu chuẩn chính trị cán bộ; thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ để làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và xây dựng phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đúng yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 101 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Xin cảm ơn đồng chí!

TRÍ DŨNG (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter