Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật: 21-09-2011 | 00:00:00

Ngày 20-9, Tỉnh ủy Bình Dương mở Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCT của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03/KH-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch 09/KH-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung chủ trì hội nghị. Các đại biểu về dự hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

8 nội dung cơ bản

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Giao nhấn mạnh 8 nội dung cơ bản, đó là tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp; xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Quy định rõ trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, đơn vị. Tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên.

Coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp có biện pháp cụ thể để tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các ngày lễ lớn.

Gợi ý một số nội dung, đồng chí Nguyễn Minh Giao phân tích, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 và Kế hoạch 03, nhất là tại các cuộc họp chi bộ, cấp ủy Đảng cơ sở tùy theo thực tế của đơn vị và công việc của từng người sẽ đăng ký và tổ chức thực hiện thật phù hợp và xem đó là việc làm hàng ngày. Và đến cuối năm 2011, các đơn vị sẽ xét phân loại cơ sở Đảng và phân tích chất lượng đảng viên theo kế hoạch này.

Bến Cát được chọn làm điểm...

Khác với các đợt trước, việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lần này là trách nhiệm của cấp ủy mà trước hết là Ban Thường vụ của cấp ủy đó. Chính vì thế, Kế hoạch 09 triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy xác định: “Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình, xem đây là giải pháp quan trọng của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; theo đó quyết định thành lập bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện nội dung này. Khẳng định tầm quan trọng của vấn đề, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Lộc yêu cầu các cấp ủy Đảng nên đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, lấy kết quả học tập làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng cuối năm.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, ngoài việc chọn huyện Bến Cát làm đơn vị điểm trong quá trình triển khai thực hiện, Bình Dương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước và đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung đánh giá cao kết quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, các địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch 09 của Tỉnh ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị, xem đây là yếu tố vô cùng quan trọng và có ý nghĩa quyết định.

- Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo DƯƠNG THẾ PHƯƠNG: Gắn việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

Trước tiên, chúng tôi sẽ tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Sở Giáo dục - Đào tạo, sau đó sẽ xây dựng các chương trình để tiếp tục triển khai trong toàn ngành. Gắn việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động khác của ngành.

- Trưởng ban Tuyên giáo huyện Bến Cát TRẦN CÔNG UẨN: Sẽ triển khai sâu hơn để các đối tượng nắm vững các nội dung

Triển khai, tổ chức thực hiện chương trình này, Bến Cát sẽ nhấn mạnh 4 nội dung: Thứ nhất sẽ triển khai các nội dung của Chỉ thị 03, nhưng lần này sẽ triển khai sâu hơn để các đối tượng nắm vững các nội dung. Thứ hai, mấu chốt của việc triển khai sâu rộng việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải nêu cao trách nhiệm của cán bộ chủ chốt để làm gương trong từng cán bộ, đảng viên; phải đưa nội dung này vào kế hoạch hoạt động của mình để rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống của mình. Thứ ba, các cơ quan đơn vị phải xây dựng chương trình hành động phù hợp với đặc điểm công tác của cơ quan, đơn vị mình. Từng cá nhân trong đơn vị của mình phải có một bản kế hoạch, bản thi đua hàng năm. Điểm nhấn cuối cùng là Bến Cát sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc và sơ tổng kết rút kinh nghiệm để triển khai tốt hơn trong từng quý và từng năm.

- Trưởng ban Tuyên huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh LƯƠNG ANH: Bên cạnh triển khai, tổ chức thực hiện còn có kiểm tra việc học tập và làm theo

Thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị, kế hoạch hướng dẫn của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Trước mắt, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ chỉ đạo thành lập bộ phận giúp việc cho cấp ủy, chịu trách nhiệm nghiên cứu nội dung, tham mưu đề xuất về các biện pháp tổ chức thực hiện, triển khai học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ và nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Từ nay đến hết tháng 9, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức học tập quán triệt trong Đảng bộ, đồng thời tham mưu cho cấp ủy lựa chọn đơn vị làm điểm thực hiện các nội dung của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó có kế hoạch kiểm tra các cấp ủy Đảng thực hiện việc triển khai trong Đảng bộ mình.

TRÍ DŨNG (lược ghi)

ĐỖ TRƯỜNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256296
      [news_title] => Trao quà Trung thu cho thiếu nhi ở khu cách ly, khu phong tỏa và bệnh viện dã chiến
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-18 10:42:25
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 10:42:08
      [news_picture] => 1631936528.JPG
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256291
      [news_title] => Tuổi trẻ xung phong lên tuyến đầu
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-18 10:30:57
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 10:30:30
      [news_picture] => 1631935829.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256289
      [news_title] => Tình nguyện vì màu xanh quê hương
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-18 10:30:57
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 10:27:05
      [news_picture] => 1631935624.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256288
      [news_title] => Hội Sinh viên tỉnh hỗ trợ sinh viên vượt qua đại dịch
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-18 10:30:57
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 10:24:08
      [news_picture] => 1631935446.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256274
      [news_title] => Khát vọng thanh xuân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-18 07:59:48
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 07:39:55
      [news_picture] => 1631925594.JPG
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256273
      [news_title] => Đồng hành với người lao động
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-18 07:59:48
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 07:29:32
      [news_picture] => 1631924971.JPG
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256271
      [news_title] => Bộ Chính trị: Chủ động phòng chống dịch, phát triển kinh tế hiệu quả
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-09-18 06:55:45
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 06:55:23
      [news_picture] => 1631922923.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256267
      [news_title] => Chủ tịch nước lên đường thăm Cuba và dự phiên thảo luận của ĐHĐ LHQ
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-09-18 06:38:27
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 06:38:12
      [news_picture] => 1631921892.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 27367
      [news_title] => Quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => theo-guong-bac
      [news_publicdate] => 2011-09-21 00:00:00
      [news_createdate] => 2011-09-21 00:00:00
      [news_picture] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 27320
      [news_title] => Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, của Bác là công việc hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => theo-guong-bac
      [news_publicdate] => 2011-09-20 00:00:00
      [news_createdate] => 2011-09-20 00:00:00
      [news_picture] => 14015013241.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 27319
      [news_title] => Nghiên cứu, quán triệt và triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => theo-guong-bac
      [news_publicdate] => 2011-09-20 00:00:00
      [news_createdate] => 2011-09-20 00:00:00
      [news_picture] => 14015013221.jpg
    )

)
Quay lên trên free html hit counter