Trình tự, thủ tục xét hỗ trợ di dời cho các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong khu dân cư, đô thị: Nhiều điểm mới

Cập nhật: 19-07-2012 | 00:00:00

Ngày 11-5-2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ để xét hỗ trợ di dời cho các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đối tượng áp dụng gồm cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, công nghiệp, xây dựng, tài chính và các cơ quan khác có liên quan; UBND các huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn. Các cơ sở sản xuất hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 có hiệu lực, nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh và buộc phải di dời.

Điều kiện đối với các cơ sở sản xuất nằm trong danh sách di dời tại địa điểm mới

Quy định nêu rõ, các cơ sở sản xuất nằm trong danh sách di dời theo quyết định của UBND tỉnh được xem xét hưởng các chính sách hỗ trợ cho việc di dời khi đã hoàn thành thủ tục, hồ sơ theo quy định và tiến hành khởi công xây dựng tại địa điểm mới. Theo đó, cơ sở sản xuất phải lập 3 bộ hồ sơ xin được hưởng chính sách hỗ trợ cho việc di dời và được người đại diện pháp luật của cơ sở sản xuất trực tiếp nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT). Trong trường hợp người đại diện pháp luật của cơ sở sản xuất không trực tiếp đến nộp hồ sơ thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp cho nhân viên có trách nhiệm của cơ sở đến nộp hồ sơ.

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở TNMT chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan kiểm tra, xác định các khoản hỗ trợ cho việc di dời của cơ sở và báo cáo Ban chỉ đạo di dời xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt và trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ cho cơ sở di dời.

Thành phần hồ sơ đề nghị xét hỗ trợ cho việc di dời đến địa điểm mới bao gồm đơn đề nghị hỗ trợ để cơ sở di dời đến địa điểm mới; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư tại vị trí mới của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (bản sao có chứng thực); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê nhà xưởng tại địa điểm cũ (bản sao có chứng thực); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê lại đất hay hợp đồng thuê nhà xưởng tại địa điểm mới (bản sao có chứng thực); Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình tại địa điểm cũ (bản photocopy). Trường hợp nhà xưởng xây dựng chưa có giấy sở hữu công trình thì bổ sung bản vẽ hiện trạng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tại địa điểm cũ có xác nhận của chính quyền địa phương (bản chính); Báo cáo tài chính của cơ sở đã được kiểm toán hay được cơ quan thuế quyết toán của 3 năm trước liền kề năm có quyết định di dời của UBND tỉnh (bản sao có chứng thực); Hợp đồng vay vốn của tổ chức tín dụng (bản sao hợp đồng vay vốn); Bảng thanh toán tiền lương tháng cuối của cơ sở khi có Quyết định di dời của UBND tỉnh (bản chính); Hợp đồng lao động của người lao động đề nghị hỗ trợ ngừng việc; hồ sơ chi trả lương, đóng bảo hiểm xã hội (bản photocopy và bản chính khi cần kiểm tra đối chiếu); Danh sách lao động tuyển mới sau khi cơ sở đi vào hoạt động tại địa điểm mới (bản chính); Hợp đồng lao động của người lao động tuyển mới (bản photocopy và bản chính khi cần kiểm tra đối chiếu).

Các cơ sở sản xuất di dời nhưng tự chuyển đổi ngành nghề sản xuất

Quy định còn nêu rõ về trình tự, thủ tục và hồ sơ để xét hỗ trợ cho các cơ sở phải di dời nhưng tự chuyển đổi ngành nghề sản xuất. Theo đó, các cơ sở sản xuất cũng lập 3 bộ hồ sơ xin được hưởng chính sách hỗ trợ cho việc chuyển đổi ngành nghề sản xuất và được người đại diện pháp luật của cơ sở sản xuất trực tiếp nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở TNMT. Trong trường hợp người đại diện pháp luật của cơ sở sản xuất không trực tiếp đến nộp hồ sơ thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp cho nhân viên có trách nhiệm của cơ sở đến nộp hồ sơ.

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở TNMT chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan kiểm tra, xác định các khoản hỗ trợ cho việc chuyển đổi ngành nghề sản xuất của cơ sở và báo cáo Ban chỉ đạo di dời xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt; trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ cho cơ sở chuyển đổi ngành nghề sản xuất.

Thành phần hồ sơ đề nghị xét hỗ trợ cho việc chuyển đổi ngành nghề sản xuất bao gồm đơn đề nghị hỗ trợ để cơ sở chuyển đổi ngành nghề sản xuất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa điểm cũ (bản sao có chứng thực); Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình tại địa điểm cũ (bản sao có chứng thực). Trường hợp nhà xưởng xây dựng chưa có giấy sở hữu công trình thì bổ sung bản vẽ hiện trạng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tại địa điểm cũ có xác nhận của chính quyền địa phương (bản chính); Bảng thanh toán tiền lương tháng cuối của cơ sở khi có Quyết định di dời của UBND tỉnh (bản chính); Hợp đồng lao động của người lao động đề nghị hỗ trợ ngừng việc; hồ sơ chi trả lương, đóng bảo hiểm xã hội (bản photocopy và bản chính khi cần kiểm tra đối chiếu); Danh sách lao động tuyển cần đào tạo chuyển đổi nghề (bản chính); Giấy xác nhận cơ sở đã chuyển đổi ngành nghề và không còn gây ô nhiễm môi trường của chính quyền địa phương (bản chính).

Và các cơ sở di dời nhưng tự chấm dứt hoạt động sản xuất

Đối với các cơ sở sản xuất này sẽ xem xét hưởng các chính sách hỗ trợ cho việc tự chấm dứt hoạt động sản xuất khi đã chấm dứt hoạt động sản xuất, không còn gây ô nhiễm môi trường và có xác nhận của chính quyền địa phương. Theo đó, các cơ sở  này cũng lập 3 bộ hồ sơ xin được hưởng chính sách hỗ trợ cho việc tự chấm dứt hoạt động sản xuất và được người đại diện pháp luật của cơ sở sản xuất trực nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở TNMT. Trong trường hợp người đại diện pháp luật của cơ sở sản xuất không trực tiếp đến nộp hồ sơ thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp cho nhân viên có trách nhiệm của cơ sở đến nộp hồ sơ.

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở TNMT chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan kiểm tra, xác định các khoản hỗ trợ cho việc tự chấm dứt hoạt động sản xuất của cơ sở và báo cáo Ban chỉ đạo di dời xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt; trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ cho cơ sở;

Thành phần hồ sơ đề nghị xét hỗ trợ cho việc tự chấm dứt hoạt động sản xuất bao gồm đơn đề nghị hỗ trợ cơ sở tự chấm dứt hoạt động sản xuất; Báo cáo tài chính của cơ sở đã được kiểm toán hay được cơ quan thuế quyết toán của năm trước liền kề năm tự chấm dứt hoạt động (bản sao có chứng thực); Danh sách lao động và số năm công tác tại cơ sở (bản chính); Bảng thanh toán tiền lương tháng cuối của cơ sở trước khi chấm dứt hoạt động (bản chính); Hợp đồng lao động của người lao động đề nghị hỗ trợ nghỉ việc; hồ sơ chi trả lương, đóng bảo hiểm xã hội (bản photocopy và bản chính khi cần kiểm tra đối chiếu); Giấy xác nhận cơ sở đã chấm dứt hoạt động sản xuất của chính quyền địa phương (bản chính).

Danh sách di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong khu dân cư, đô thị

Đợt 1:

Công ty TNHH Khoa Lâm, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An; Công ty TNHH Quỳnh Ngọc, khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An; Công ty TNHH Kim Sơn, khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, TX.Dĩ An; Công ty TNHH Trường Giang, khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An; Doanh nghiệp tư nhân Hợp Gia, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An; Doanh nghiệp tư nhân Tân Hoàng Hải, khu phố Tân Hòa, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An; Công ty Cổ phần Giấy An Bình, đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, TX.Dĩ An; Công ty Gỗ TMT, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An; Công ty TNHH Ánh Dương, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An; Chi nhánh DNTN Chế biến gỗ Hồng Tín; khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, TX.Dĩ An; Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bao bì Hồng, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An; Công ty TNHH thép Việt Tiến, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An; Công ty TNHH Hòa Phát, khu phố Hiệp Thắng, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An; Công ty TNHH Thương mại may in xây dựng Việt Lee, 5/22 khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An; DNTN Chế biến gỗ Sơn Thành, 63A/94 đường 30/4, khu 8, phường Phú Thọ, TP.TDM; Phân xưởng sản xuất Mỹ Hảo, Công ty TNHH Phương Hạnh, khu 5, phường Phú Hòa, TP.TDM; Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Dịch vụ Toàn Thịnh, 372 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP.TDM.

Đợt 2:

Công ty TNHH Thiên Thai, khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An; Cơ sở Vũ Ngọc Quế, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An; Công ty TNHH Đồng Sơn, khu phố Tân Phú, phường Tân Bình, TX.Dĩ An; Trại chăn nuôi heo 2/9 của Công ty TNHH MTV Vifaco, khu phố Tây, phường Đông Hòa, TX.Dĩ An; Công ty TNHH Nhật Anh, khu phố Hiệp Thắng, phường Bình Thắng, TX.Dĩ An; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bình Phú, khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An; Công ty TNHH Tam Việt, Khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, TX.Thuận An; Công ty TNHH Hương Việt, khu 4, phường An Phú, TX.Thuận An; Công ty TNHH B.Y & B.Y Vina, khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An; Công ty TNHH Phúc Bình Long, khu phố 1B, phường An Phú, TX.Thuận An; Doanh nghiệp tư nhân Vĩ Đương, khu phố 1B, phường An Phú, TX.Thuận An; Công ty TNHH Khóa kéo Hoàn Mỹ, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, TX.Thuận An; Công ty TNHH Công nghiệp xây dựng thương mại Hòa Phương, 19/2 khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX.Thuận An; Công ty TNHH Công nghiệp may mặc Lucteria, số 11 khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, TX.Thuận An; Cơ sở giấy Đại Thành, ấp Tân Long, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên; Cơ sở Đông Phương, 14/1 khu phố Khánh Thạnh, thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên; Hộ chăn nuôi heo Hồ Hữu Nhược, ấp 2, xã Tân Lập, huyện Tân Uyên.

MAI HUY

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter