Tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang

Cập nhật: 31-07-2021 | 08:08:53

Ngày 1-8-1930 đã tr thành ngày có ý nghĩa chính tr, tư tưởng, văn hóa sâu sc. Đó là mt s kin lch s đánh du s ra đời, trưởng thành, ngày càng vng mnh, khng định v trí hàng đầu trong phương châm lãnh đạo cách mng ca Đảng Cng sn Vit Nam. Tri qua lch s 91 năm đấu tranh xây dng và phát trin, ngành tuyên giáo ca Đảng đã có nhng tên gi khác nhau để phù hp yêu cu nhim v trong mi giai đon cách mng, nhưng trong bt c giai đon cách mng nào, vai trò và đóng góp ca công tác tuyên giáo luôn gi v trí quan trng hàng đầu trong s lãnh đạo cách mng ca Đảng.

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 Ảnh: QUỐC CHIẾN

 Mc son lch s

Lịch sử ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Sau Hội nghị thành lập Đảng, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng ta là tuyên truyền những văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Xuất phát từ yêu cầu đó, Đảng ta đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng do chính đồng chí Tổng Bí thư phụ trách. Ngày 1-8- 1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày Quốc tế đỏ 1-8”. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1-8 trở thành một, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

 Năm 2000, B Chính tr (khóa VIII) quyết định ly ngày 1-8 hàng năm làm Ngày truyn thng công tác tư tưởng - văn hóa ca Đảng. Đến năm 2007, sau khi hp nht Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định ly ngày 1-8 hàng năm làm Ngày truyn thng ngành tuyên giáo ca Đảng. Trên thc tế, công tác tuyên giáo đã có t trước khi thành lp Đảng, t khi Nguyn Ái Quc bt đầu các hot động truyn bá ch nghĩa Mác - Lênin và con đường cu nước vào Vit Nam.

Ghi nhận và đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đến năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng, từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam.

Ở Bình Dương, sau khi cùng cả nước giành được chính quyền trong cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, bên cạnh việc xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng từ tỉnh đến cơ sở, chuẩn bị cho kháng chiến, Đảng bộ tỉnh rất quan tâm và trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân. Ngày 10-5-1949, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Thủ Dầu Một được thành lập theo chỉ thị của Xứ ủy Nam bộ, là một trong 3 ban chuyên môn trực thuộc cấp ủy. Trải qua hai cuộc kháng chiến đầy khó khăn, gian khổ, ngành tuyên huấn của tỉnh tự hào không những làm tròn chức năng chuyên môn là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, mà còn là những chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường. Những nỗ lực của ngành đã góp phần không nhỏ vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Phát huy truyn thng

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo 91 năm qua, ngành tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Bình Dương luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo ngày càng chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sát với yêu cầu của thực tiễn. Ngành tuyên giáo đã tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tham mưu tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được coi trọng và tăng cường, từng bước được đổi mới, đa dạng về nội dung và phương thức. Công tác giáo dục lịch sử, truyền thống và nghiên cứu, biên soạn lịch sử ngành, Đảng bộ địa phương được quan tâm triển khai. Chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có chuyển biến tích cực, rõ nét, nhất là việc ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội và tăng cường cung cấp thông tin chính thống, tổ chức đối thoại, định hướng thông tin trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

“Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 - 1.8.2021), thay mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương trân trọng kính chúc các đồng chí nguyên là cán bộ ngành tuyên giáo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ và các đồng chí đang công tác trong ngành tuyên giáo tỉnh nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!”.

Công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng, phát triển kinh tế - xã hội, thông tin đối ngoại, phân giới cắm mốc, biển, đảo… không ngừng đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo, hiệu quả; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia. Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên báo chí, internet, mạng xã hội được quan tâm, từng bước tạo lập môi trường thông tin lành mạnh, tích cực. Công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội từng bước được đổi mới theo hướng chủ động, sớm và sát thực tiễn hơn, nhất là trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm. Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động văn hóa, văn nghệ được thực hiện thường xuyên, bám sát nhiệm vụ chính trị; nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, cơ bản đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác tham mưu trên các lĩnh vực khoa giáo ngày càng chủ động, có nhiều chuyển biến tích cực. Ngành tuyên giáo đã tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh… Đặc biệt, trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, hệ thống ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo và tổ chức mặt trận thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 rộng khắp, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, theo phương châm “RÕ - NGHIÊM - CHẮC - HIỆU QUẢ”; qua đó đã giúp nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với phương châm “chống dịch như chống giặc”, “tính mạng, sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết và quan trọng nhất”; củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với phương châm “toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, góp phần quan trọng sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới, phấn đấu thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đổi mi mnh mẽ ni dung, phương thc hot đng

Trong bối cảnh hiện nay, xuất phát từ nhiệm vụ cách mạng mới, xu thế thế giới ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch không ngừng chống phá quyết liệt bằng mọi thủ đoạn, phương thức nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta; đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo càng phải nâng cao bản lĩnh chính trị tư tưởng, năng lực tham mưu để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của ngành dọc cấp trên và cấp ủy để chủ động tham mưu tốt những vấn đề thường xuyên thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo; đồng thời, với tinh thần trực chiến trên mặt trận tư tưởng, sẵn sàng đối diện, không né tránh, nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình tư tưởng, dư luận, tăng cường công tác dự báo để tham mưu xử lý đúng và trúng các vấn đề mới, khó, vấn đề có tính phức tạp, nhạy cảm.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo; nâng cao tính chủ động, sáng tạo và nhạy bén trong công tác tham mưu; quan tâm đầu tư, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo, ưu tiên chuẩn hóa nghiệp vụ và hiện đại hóa phương tiện tác nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy tinh gọn để nâng cao hiệu quả công việc.

 Thi gian qua, ngành tuyên giáo ca tnh đã thc hin tt công tác tham mưu t chc thc hin hiu qu Ch th 05-CT/TW ca B Chính tr v “Tiếp tc đy mnh hc tp, làm theo tư tưởng, đo đc, phong cách H Chí Minh”. Trong nh: Mô hình “Gn dân sát vic” trong hc tp, làm theo Bác lan ta sâu rng trên đa bàn huyn Bàu Bàng (nh chp khi chưa xy ra dch bnh). nh: HUNH THY

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo; tăng cường phối hợp giữa ngành tuyên giáo với các cơ quan Nhà nước cùng cấp trên lĩnh vực tuyên giáo, cũng như phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Chủ động, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; đồng thời, tận dụng lợi thế của các phương tiện truyền thông mới phục vụ cho công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang công tác trong ngành tuyên giáo. Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống của ngành tuyên giáo là dịp để ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành tuyên giáo tiếp tục ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 Trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, hệ thống ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo và tổ chức mặt trận thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 rộng khắp, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, theo phương châm “RÕ - NGHIÊM - CHẮC - HIỆU QUẢ”; qua đó đã giúp nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với phương châm “chống dịch như chống giặc”, “tính mạng, sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết và quan trọng nhất”; củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với phương châm “toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, góp phần quan trọng sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới, phấn đấu thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

 TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256407
      [news_title] => Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Chủ tịch Cuba
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-09-20 13:52:45
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-20 13:52:29
      [news_picture] => 1632120749.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256373
      [news_title] => Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Cuba
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-09-20 06:33:01
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-20 06:32:27
      [news_picture] => 1632094347.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256359
      [news_title] => Chăm lo trẻ em trong mùa dịch bệnh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-20 07:36:12
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-19 21:29:27
      [news_picture] => 1632061767.JPG
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256358
      [news_title] => Thành đoàn Thuận An: Phối hợp trao tặng “Túi thuốc trao tay - đánh bay Covid”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-20 07:36:12
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-19 21:22:32
      [news_picture] => 1632061351.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256348
      [news_title] => Trường Đại học Bình Dương: Mở gian hàng 0 đồng phục vụ sinh viên, người dân khó khăn
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-19 18:28:26
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-19 18:27:34
      [news_picture] => 1632050854.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256336
      [news_title] => Ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-19 13:39:01
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-19 13:01:53
      [news_picture] => 1632031312.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256330
      [news_title] => Chủ tịch nước tới La Habana, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Cuba
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-09-19 08:27:46
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-19 08:26:29
      [news_picture] => 1632014789.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256296
      [news_title] => Trao quà Trung thu cho thiếu nhi ở khu cách ly, khu phong tỏa và bệnh viện dã chiến
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-18 10:42:25
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 10:42:08
      [news_picture] => 1631936528.JPG
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 252722
      [news_title] => Đoàn kết, đồng lòng, quyết ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-07-31 10:12:59
      [news_createdate] => 2021-07-30 21:04:50
      [news_picture] => 1627699355.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 252712
      [news_title] => Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Tiếp tục chăm lo tốt người lao động, điều trị hiệu quả bệnh nhân Covid-19
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2021-07-30 17:43:54
      [news_createdate] => 2021-07-30 17:01:25
      [news_picture] => 1627639285.jpeg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 252705
      [news_title] => Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-07-30 15:53:44
      [news_createdate] => 2021-07-30 15:53:31
      [news_picture] => 1627635210.jpg
    )

)
Quay lên trên free html hit counter