Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Soi sáng công cuộc đổi mới thắng lợi

Cập nhật: 19-05-2020 | 09:15:31

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng, không chỉ thể hiện lòng kính yêu vô hạn đối với Bác, mà còn góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới thắng lợi.

Đoàn cựu chiến binh về thăm lán Nà Nưa, ngôi lán đơn sơ, giản dị “gần nước, gần dân…” mà Bác Hồ đã ở trong thời gian Người trực tiếp chỉ đạo cách mạng tại Tân Trào, Tuyên Quang

Di sản vô cùng quý báu

Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một di sản vô cùng quý báu, đó là thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử quang vinh của dân tộc. Đó là kỷ nguyên độc lập, tự do của Tổ quốc, kỷ nguyên chủnghĩa xã hội theo đặc điểm Việt Nam. Hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấu triệt tư tưởng cốt lõi là độc lập dân tộc và chủnghĩa xã hội. Để thực hiện được mục tiêu đó, phải tập trung vào xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, vì Đảng có vững, cách mạng mới thành công, với 4 mục tiêu: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Trên cơ sở kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủnghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, phải nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, bản lĩnh, trí tuệ và sức chiến đấu của Đảng.

Làm theo di huấn của Bác, xây dựng Đảng hiện nay phải thực hành dân chủgắn với kỷ luật; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, coi nêu gương là một phương thức lãnh đạo chủchốt của Đảng cầm quyền; xây đi đôi với chống, đặc biệt phòng, chống và đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tha hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là vì con người, do con người, trước hết là vì nhân dân, do nhân dân. Di sản của Người sáng ngời triết lý về phát triển Việt Nam là Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Đó không chỉ là tiêu ngữ của nước Việt Nam mới sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mà cũng chính là mục tiêu của công cuộc đổi mới hôm nay. Chúng ta phải kiên trì, kiên quyết bảo vệ, giữ vững nền độc lập của dân tộc. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Vì vậy, cùng với vun bồi nền độc lập, phải làm cho dân được tự do, hạnh phúc. Chúng ta đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Chính tâm, phục vụ nhân dân

Cốt lõi và xuyên suốt đạo đức Hồ Chí Minh là chí công vô tư. Có chí công vô tư thì đầu óc trong trẻo, tỉnh táo để làm tốt các đức như cần, kiệm, liêm, chính, nhân, nghĩa, trí, dũng. Hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn luôn nêu cao đạo đức “minh minh đức và thân dân”, tức là chính tâm và phục vụ nhân dân. Chí công vô tư là nêu cao chủnghĩa tập thể, chống chủnghĩa cá nhân. Cán bộ, đảng viên phải biết làm người đày tớ trung thành, tận tụy của nhân dân. Trong suy nghĩ và việc làm hàng ngày, suốt đời đều phải đặt lợi ích của dân tộc và Tổ quốc lên trên hết, trước hết. Cả cuộc đời của Bác chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, đó là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Đó cũng điều mà ngày nay chúng ta phải hiểu thấu và làm đúng.

Cùng với xác định bổn phận phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải có dũng khí, bản lĩnh tự phê bình và phê bình, đặc biệt tạo cơ hội hoan nghênh nhân dân phê bình mình. Khi xảy ra những tiêu cực liên quan đến chức trách, vịtrí của mình hoặc với tư cách người đứng đầu, phải dám chịu trách nhiệm, không tranh công, đổ lỗi.

Đạo đức là xây phải đi với chống. Xây cái cao nhất của đạo đức cách mạng là chính tâm, phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của dân tộc và Tổ quốc lên trên hết, trước hết, thì cái chống lớn nhất là chủnghĩa cá nhân, quan liêu, tha hóa, suy thoái. Xây là nhiệm vụ chủchốt và lâu dài, để cuối cùng sự nghiệp đổi mới phải tạo được một đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài, có tâm có trí, có bản lĩnh. Họ là gốc của mọi công việc, quyết định mọi việc. Mọi sự thành hay bại đều liên quan đến cán bộ tốt hay kém.

Cán bộ rất cần tài. Nhưng “Có tài mà cậy chi tài/ Chữ tài đi với chữ tai một vần”. Có tài mà không có đức là dễ làm bậy. Đức phải có trước, là gốc, là nguồn.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Phong cách là nét riêng của từng người. Hiện nay, quần chúng nhân dân không thích nghe những phát ngôn ấn tượng, những lời nói hoa mỹ, cái vẻ bề ngoài “đỏ”, nhằm che đậy cái sơ sài bên trong. Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta một di sản quý là phong cách dân chủ. Để đất nước phát triển thì thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủcủa nhân dân là động lực chủyếu, mục tiêu của cách mạng. Xuất phát điểm của vấn đề dân chủlà từ vai trò, vịtrí của nhân dân. Theo Bác, dân tốt lắm, thông minh, sáng tạo, khôn khéo, hăng hái. Họ nhiều tai mắt, cái gì cũng nghe, cũng thấy. Nhân dân rất tinh tường, nhiều điều họ biết mà các cấp lãnh đạo không biết. Lực lượng của nhân dân nhiều vô kể. Họ biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra.

Quần chúng nhân dân yêu quý và cần những cán bộ, đảng viên có phong cách làm việc dân chủ, tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân, bàn bạc với dân, giải thích cho dân hiểu. Tức là phải theo đúng đường lối nhân dân, từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng. Xây dân chủthì phải phòng, chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Quan liêu là có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững, kết quả là những người xấu tha hồ tham ô, lãng phí. Có nạn tham ô, lãng phí là vì bệnh quan liêu, muốn trừ sạch tham ô, lãng phí, thì trước hết phải tẩy sạch bệnh quan liêu. 

Học tập, làm theo Bác, Bình Dương đã có những bước phát triển vững chắc
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm gần đây, Bình Dương đã có những bước phát triển vững chắc, cấp ủy Đảng đủnăng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng được một đội ngũ cán bộ, đảng viên nhiệt huyết, tận tâm, tận lực trong công việc. Hệ thống chính trị của tỉnh hoạt động tích cực, đạt được những kết quảđáng khích lệ.
Nhờ quyết tâm và trách nhiệm trong lãnh đạo của Đảng bộ, sự đoàn kết, nhất trí của cảhệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, làm việc nhiệt tình, hăng say, sáng tạo của tuổi trẻ trong các doanh nghiệp, năm 2019 tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, kết quảđạt được khá toàn diện. Đáng kể là GDP tăng trưởng 9,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 146,9 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giải quyết chính sách với người có công, việc làm, an sinh xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới đều đạt được những kết quảtích cực, trong đó có một số lĩnh vực vượt chỉ tiêu, hoàn thành trước thời hạn như tăng trưởng GDP, xây dựng nông thôn mới, không còn hộ nghèo.
Những thành tựu đó có nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Tỉnh ủy Bình Dương chú trọng và được sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Đó cũng là chính là bài học quý báu đểĐảng bộ tỉnh phát huy trong nhiệm kỳ 2020-2025.

PGS.TS BÙI ĐÌNH PHONG (Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter