Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp: Thiết thực, không phô trương, lãng phí

Cập nhật: 08-01-2020 | 02:35:28

 Nhằm bảo đảm cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp, Huyện ủy Phú Giáo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, bảo đảm chất lượng tuyên truyền, không phô trương, hình thức, lãng phí.

 Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện Phú Giáo được tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, vui tươi

 Đề cao chất lượng tuyên truyền

Đến Phú Giáo những ngày đầu năm 2020 này dễ dàng nhận thấy không khí vui tươi, rộn ràng với nhiều sắc màu với cờ hoa, băng rôn, panô, áp phích, biểu ngữ mừng Đảng, mừng xuân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ2020- 2025 xuất hiện trên các tuyến đường. Những hình ảnh này đã tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi hướng đến những sự kiện quan trọng của đất nước.

Ông Trịnh Văn Tám, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Giáo, cho biết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 115-KH/ TU, ngày 2-12-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Giáo cũng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn thể hiện quá trình đổi mới tư duy của Đảng nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nêu ra yêu cầu, hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp phải nêu bật tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong Đảng và trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng gắn với việc tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần cách mạng tiến công, phấn khởi, lạc quan, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (2015-2020) và kế hoạch 5 năm tiếp theo (2020- 2025). Tuyên truyền tinh thần quyết tâm, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Giáo cùng cả nước khắc phục khó khăn, thách thức, tích cực, hăng hái thi đua tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; đồng thời lồng ghép với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2020.

Thông qua tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng góp phần củng cốvà bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; đồng thời làm cho nhân dân hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về Đại hội Đảng các cấp để giúp người dân Phú Giáo nói riêng, người dân Bình Dương nói chung sinh sống, làm việc ởtrong nước, nước ngoài và nhân dân các nước, hiểu đúng, ủng hộ công cuộc đổi mới của nhân dân ta.

Ông Trịnh Văn Tám nhấn mạnh, công tác tuyên truyền của huyện đặc biệt quan tâm việc định hướng và tổchức tốt việc lấy ý kiến của các tầng lớp với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; cóbiện pháp ngăn chặn kịp thời các hành động của các thế lực xấu, thù địch lợi dụng việc góp ý kiến đề xuất, phát tán các thông tin, quan điểm thù địch, sai trái, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu đối với Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Phong phú, đa dạng

Theo kế hoạch của Huyện ủy Phú Giáo, công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp được chia làm ba đợt. Đợt 1, từ tháng 12 năm 2019 đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đợt 2, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đến Đại hội XIII của Đảng. Đợt 3 là ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ông Trịnh Văn Tám cho biết thêm, việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải đề cao chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí. Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo chức năng nhiệm vụ xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyên truyền phù hợp. Trên các phương tiện thông tin đại chúng là mởchuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng và việc đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân; đưa tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; mở các diễn đàn thảo luận, đối thoại giữa lãnh đạo hoặc tổ chức Đảng với các tầng lớp nhân dân.

Trang thông tin điện tử của huyện mở chuyên mục công bố các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng và việc góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân; đưa tin về Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền trong nội bộ (cấp ủy, cán bộ chủ chốt); hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp… Tổchức tuyên truyền, cổđộng trực quan bằng nhiều hình thức như treo cờ, panô, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn, bảng điện tử… các hoạt động triển lãm, gắn biển công trình, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức phát hành tài liệu, bản tin, băng, hình tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp đang được Huyện ủy Phú Giáo triển khai kịp thời và đúng tiến độ. Cùng với các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân, hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp đã và đang tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trên khắp các vùng quê của huyện, hướng đến một kỳ đại hội thành công tốt đẹp.

Theo kế hoạch của Huyện ủy Phú Giáo, công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp được chia làm ba đợt. Đợt 1, từ tháng 12-2019 đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đợt 2, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đến Đại hội XIII của Đảng. Đợt 3 làngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

CAO SƠN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter