TX.Thuận An: Thực hiện tốt kế hoạch, đề án về tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy

Cập nhật: 01-10-2019 | 07:58:14

Tính đến thời điểm tháng 9-2019, TX.Thuận An là địa phương thực hiện khá tốt kế hoạch, đề án của tỉnh về tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

 

Mỗi cán bộ của TX.Thuận An đều nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Trong ảnh: Cán bộ “một cửa” UBND TX.Thuận An giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Quyết tâm trong chỉ đạo

Ông Đỗ Thành Tâm, Bí thư Thị ủy Thuận An, cho biết sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho thực hiện Đề án 04-ĐA/TU, Ban Thường vụ Thị ủy Thuận An triệu tập hội nghị triển khai, quán triệt đề án đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, cấp ủy các xã, phường để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình thực hiện. Lãnh đạo Thị ủy đã trực tiếp đến phường Lái Thiêu để triển khai, quán triệt đề án cho toàn thể cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách phường cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc khi đề án được triển khai thực hiện. Qua triển khai, nhận thức của cán bộ, công chức về sự cần thiết của việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế được nâng lên và được đa số đảng viên, cán bộ, công chức đồng thuận.

Đối với 9 xã, phường còn lại, trên cơ sở Đề án tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 43-KH/ TU, ngày 12-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” cũng đã xây dựng kế hoạch sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp tình hình địa phương, có lộ trình, từng bước thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản hoặc nghỉ hưu trước tuổi theo quy định và hỗ trợ thêm từ kinh phí hoạt động của địa phương bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan và ổn định tư tưởng trong cán bộ, công chức. Nhìn chung tại các xã, phường của thị xã, việc quán triệt chủ trương tinh gọn bộ máy đã tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Ông Đỗ Thành Tâm cho rằng thực hiện Quyết định số 711-QĐ/ TU ngày 11-5-2018 của Tỉnh ủy về phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Thị ủy Thuận An đã triển khai và bám sát định hướng của tỉnh và tình hình thực tế địa phương xây dựng Đề án số 06-ĐA/TU ngày 10-9-2018 của Thị ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị xã tinh gọn hiệu lực, hiệu quả; trong đó đối với các xã, phường đã đề ra lộ trình thời gian sắp xếp cụ thể và chỉ đạo các Đảng ủy xã, phường rà soát, bổ sung kế hoạch và hoàn thiện đề án trình Ban Thường vụ Thị ủy phê duyệt. Đầu tháng 12-2018 Ban Thường vụ Thị ủy phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách 9 xã, phường giai đoạn 2018-2019.

Song song đó, Ban Thường vụ Thị ủy Thuận An đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kịp thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị và Đài Truyền thanh thực hiện công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đến cơ sở để có sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện hiệu quả tinh gọn bộ máy

Tính đến nay, phường Lái Thiêu hoàn thành việc tinh giản biên chế theo đề án, cụ thể đã tinh giản 19 biên chế, số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách còn lại 28 người. Các chức danh đều được bố trí kiêm nhiệm 1 hoặc 2 chức danh; 100% cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; người hoạt động không chuyên trách đa số có trình độ chuyên môn đại học. UBND phường đã trang bị cho các ngành, đoàn thể chính trị máy vi tính và các trang thiết bị cần thiết phục vụ tốt cho công việc, nhất là đã đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, trang bị mới thiết bị văn phòng “một cửa” và không ngừng cải cách thủ tục hành chính phục vụ tốt hơn cho người dân.

Để bộ máy và nhân sự các xã, phường sớm ổn định, chuẩn bị tốt cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Thị ủy Thuận An đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các Đảng ủy xã, phường đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án sớm hơn thời gian dự kiến, thời gian hoàn thành cuối tháng 6-2019. Trên cơ sở đó, các Đảng ủy xã, phường tăng cường hơn công tác tuyên truyền và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là một số phường đề ra lộ trình thực hiện đến cuối năm 2019.

Tính đến tháng 9-2019, toàn TX.Thuận An đã giảm được 222 biên chế và 47 hợp đồng lao động; 10/10 xã, phường đã hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách. Tổng số định biên tinh giản của 10/10 xã, phường là 195 định biên so số lượng định biên được giao, tinh giản 139 định biên so số lượng định biên khi xây dựng đề án. Nhìn chung, các trường hợp tinh giản đều hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của việc tinh giản, tư tưởng cơ bản ổn định. Các trường hợp ở lại làm việc đều ý thức được tinh thần, trách nhiệm của bản thân trong quá trình làm việc, có chuyên môn từ đại học trở lên.

Theo ông Đỗ Thành Tâm, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là công việc khó, nhạy cảm. Tuy nhiên, sau khi xem xét thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức ở thị xã và xã, phường, Ban Thường vụ Thị ủy nhận thấy một số cán bộ, công chức năng lực còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp chưa cao, trình độ chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm. Bên cạnh đó, khối lượng công việc ở một số chức danh được phân bổ chưa hợp lý, thời gian nhàn rỗi nhiều nên chưa phát huy được hết khả năng làm việc.

“Từ thực trạng trên, Ban Thường vụ Thị ủy đã họp thống nhất xây dựng đề án thí điểm sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách tại phường Lái Thiêu với mục đích là sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tăng cường công tác kiêm nhiệm nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng thực thi công vụ gắn với cải cách chế độ tiền lương”, ông Tâm cho biết.

Những bài học kinh nghiệm

Mặc dù với quyết tâm chính trị cao nhưng TX.Thuận An không thực hiện nóng vội mà đưa ra lộ trình cụ thể, vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm, bảo đảm bộ máy không bị xáo trộn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Trong thực hiện việc tinh gọn bộ máy, Ban Thường vụ Thị ủy luôn chỉ đạo Đảng ủy các xã, phường thực hiện công tâm, khách quan, đoàn kết. Lựa chọn cán bộ, công chức phải có năng lực, trách nhiệm, đảm đương được nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Với quyết tâm chính trị cao, Thị ủy Thuận An xác định rõ các cấp, các ngành phải nghiêm túc thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để thực hiện thắng lợi việc tinh giản biên chế, Thị ủy Thuận An đã chỉ đạo các cấp các ngành thường xuyên chủ động kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để phát sinh tiêu cực.

Cùng với đó, Thị ủy Thuận An đã tổ chức việc quán triệt, tuyên truyền, vận động, giải thích được tiến hành thường xuyên, liên tục nên hầu hết cán bộ, công chức đều nắm rõ mục đích, ý nghĩa của việc tinh giản, tư tưởng cơ bản ổn định. Các trường hợp tinh giản được hưởng đầy đủ các chính sách theo quy định không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các xã, phường vận dụng hỗ trợ thêm từ kinh phí hoạt động cho các trường hợp tinh giản và giới thiệu việc làm phù hợp cho các đồng chí còn trẻ, góp phần ổn định cuộc sống sau khi nghỉ việc.

 “Cải cách chế độ hội họp, chế độ báo cáo; rà soát, giảm bớt các phong trào không cần thiết hoặc sáp nhập các phong trào để cán bộ, công chức có nhiều thời gian nghiên cứu giải quyết công việc. Ban Thường vụ Thị ủy Thuận An đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và tiết kiệm để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức an tâm công tác. Cùng với đó là thường xuyên quan tâm, động viên và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình và giải quyết khó khăn cho cơ sở; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao”.
(Ông Đỗ Thành Tâm, Bí thư Thị ủy Thuận An)

 HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter