ÔNG LÊ HỮU PHƯỚC, ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ, TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY:

Việc học tập và làm theo Bác đang đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, sinh động

Cập nhật: 14-12-2018 | 08:12:33

Hôm nay (14-12), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhân dịp này, phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số nội dung chính của chuyên đề, kế hoạch thực hiện và một số kết quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.

 Ông Lê Hữu Phước (phải), Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng tranh lưu niệm cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác tại TX.Dĩ An. Ảnh: NGỌC THANH

 - Thưa ông, trước hết xin ông cho biết một số kết quả nổi bật qua hơn hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh?

- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 4-10-2016 triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, căn cứ vào đặc điểm tình hình của tỉnh và nội dung chuyên đề của năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo từng năm; từ đó chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến cán bộ, đảng viên và xây dựng kế hoạch tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm luôn được các cấp ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, nghiêm túc, đầy đủ và đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, việc học tập và làm theo Bác đang đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, sinh động. Các cấp ủy đã chủ động cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên. Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã có những chuyển biến tích cực trên các mặt tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong làm việc tích cực theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân và vì nhân dân phục vụ, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng xác định rõ hơn việc học tập và làm theo Bác chính là một trong những nhiệm vụ của bản thân, giúp hoàn thiện nhân cách mỗi con người, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Qua đợt giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh mới đây, chúng tôi nhận thấy, bên cạnh việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học và làm theo Bác, đổi mới, sáng tạo cả nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú; các địa phương, đơn vị đã tiếp tục duy trì và phát triển nâng lên về chất các mô hình hay được cán bộ, đảng viên và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Việc xây dựng thực hiện và duy trì các mô hình hay trong học và làm theo Bác đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

- Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xin ông cho biết mục đích, yêu cầu của nội dung chuyên đề cũng như kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện chuyên đề này?

- Thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/ TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mục đích, yêu cầu của chuyên đề năm 2019 là tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh.

Thực hiện Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW, ngày 20-11- 2018 và Công văn số 5577-CV/ BTGTW, ngày 3-12-2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 10- 12-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, về tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề, Tỉnh ủy sẽ tổ chức trực tuyến hội nghị Trung ương ở 2 cấp: Tại điểm cầu trực tuyến cấp tỉnh và kết nối với điểm cầu của các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy Công ty Cao su Dầu Tiếng. Về tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên cơ sở: Cấp ủy cơ sở chủ trì và tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 và quán triệt kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2019 của cấp ủy cấp mình cho toàn thể cán bộ, đảng viên của chi, Đảng bộ mình theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên (kể cả các đồng chí là cán bộ lãnh đạo của địa phương, đơn vị đã nghỉ hưu và các đồng chí được miễn sinh hoạt Đảng, trừ các đồng chí ốm, đau phải nằm viện); đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tham dự học tập đông đủ và đạt chất lượng cao.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện, theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

 Nhiệm vụ thứ nhất, tổ chức triển khai Kế hoạch số 74 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nội dung chuyên đề năm 2019 đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân một cách nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian quy định. Trong đó, đối với các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, không tổ chức học tập cho cán bộ chủ chốt cấp mình vì các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý đã tham dự học tập tại hội nghị trực tuyến của tỉnh và của cấp huyện tổ chức, nhưng phải xây dựng kế hoạch để hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW chuyên đề năm 2019 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với cấp cơ sở, tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 cho toàn thể cán bộ, đảng viên; bảo đảm tất cả cán bộ, đảng viên được tham dự học tập đông đủ và đạt chất lượng cao. Thời hạn hoàn thành là cuối tháng 1-2019. Ngay sau khi hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, các địa phương, đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 30-1-2019.

 Từ việc học tập, làm theo Bác, cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã có những chuyển biến tích cực trên các mặt tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong làm việc tích cực theo hướng gần dân, sát dân. Trong ảnh: Ông Nguyễn Hữu Chí (phải), Bí thư Huyện ủy Bàu Bàng xuống tận vườn cây để thăm hỏi người dân.Ảnh: T.D

Nhiệm vụ thứ hai, việc xây dựng kế hoạch làm theo của tập thể: Các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch “Làm theo Bác” của năm, trong đó lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề: (1) xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; (2) phát huy dân chủ; (3) chăm lo đời sống nhân dân của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết. Kế hoạch “Làm theo Bác” năm 2019 phải gắn chặt chẽ với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Nghị quyết Trung ương 6,7,8 khóa XII; Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Nhiệm vụ thứ ba, việc xây dựng cam kết “Làm theo Bác” của cá nhân: Từng đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ được giao và căn cứ nội dung chuyên đề, liên hệ bản thân để chọn một số nội dung cụ thể xây dựng cam kết “Làm theo Bác” nhằm tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu); cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

Nhiệm vụ thứ tư, từng chi bộ, định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

Nhiệm vụ thứ năm, các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước, triển khai những nội dung nêu trên trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, chú ý các yêu cầu của Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 8-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai, thực hiện Kết luận số 114-KL/ TW của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Luật Tiếp công dân, Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy ý thức tôn trọng nhân dân, dân chủ, chăm lo đến đời sống của nhân dân trong triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; kết hợp với các đợt phát động và tổng kết thi đua.

Nhiệm vụ thứ sáu, các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI, Quy định số 124 của Ban Bí thư khóa XII về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Nhiệm vụ thứ bảy, về công tác tuyên truyền, các cấp ủy phải chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền cũng như các cơ quan thông tin đại chúng phải xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền đậm nét việc triển khai học tập và tổ chức thực hiện chuyên đề này một cách sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949-2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969-2019) và các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

 “Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã có những chuyển biến tích cực trên các mặt tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong làm việc tích cực theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân và vì nhân dân phục vụ, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

(Ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

- Xin cảm ơn ông!

 TRÍ DŨNG (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter