Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp

Cập nhật: 20-08-2019 | 07:26:19

Sau nhiều năm thực hiện công tác chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), TX.Bến Cát đã và đang có những chuyển biến rõ nét về nhiều mặt trong công tác cán bộ. Chất lượng CBCC ngày càng được nâng lên, vì nhân dân phục vụ; từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 

 Cán bộ “một cửa” TX.Bến Cát giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

 Tinh gọn bộ máy

Ông Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, cho biết hiện nay, số CBCC và người làm việc tại khối Đảng của thị xã là 48 người, khối đoàn thể 31 người, khối Nhà nước 118 người, đơn vị sự nghiệp 143 người, đơn vị hành chính cấp xã 339 người. Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tinh giản được 3 người. Đến nay, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, 4 năm thực hiện Nghị quyết 39/ NQ-TW, Thị ủy, UBND thị xã đã tinh giản được 13 trường hợp, trong đó, khối Đảng, đoàn thể là 7 trường hợp, khối hành chính Nhà nước là 6 trường hợp. Các xã, phường giảm được 1 chức danh cán bộ, 3 chức danh công chức, 18 chức danh không chuyên trách, 2 trường hợp cán bộ hợp đồng…

Bên cạnh đó, khối Đảng, MTTQ, đoàn thể thị xã đã giảm 7 biên chế CBCC và 1 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Khối hành chính Nhà nước thị xã giảm 18 biên chế CBCC, giảm 20 hợp đồng lao động (từ tháng 7-2019 đến nay cắt giảm toàn bộ số nhân viên hợp đồng làm công tác chuyên môn theo chỉ đạo của Sở Nội vụ); giảm 12 biên chế viên chức đơn vị sự nghiệp công lập và giảm 53 người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, thông qua Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã vừa qua, các xã, phường, đã giảm 1 phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tại mỗi xã, phường; 3 chức danh công chức; 18 chức danh không chuyên trách, 2 cán bộ hợp đồng của các xã, phường; đồng thời đang thực hiện sắp xếp lại bộ máy chính quyền cấp xã, bảo đảm 28 người theo quy định tại Quyết định 711 của Tỉnh ủy; giải quyết chế độ cho CBCC cấp xã bảo đảm theo quy định.

Thực hiện chủ trương của tỉnh về thí điểm chức danh Bí thư Thị ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành kế hoạch, điều chỉnh phân công nhiệm vụ và quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 phù hợp với yêu cầu mới. Mô hình Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Thị ủy, chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, bảo đảm đồng bộ giữa chủ trương, nghị quyết của cấp ủy và triển khai thực hiện của chính quyền. Cũng từ quyết định này đã làm thay đổi lề lối, phương pháp làm việc của các cơ quan thuộc UBND thị xã theo hướng đổi mới, chủ động, quyết liệt và hiệu quả, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành.

Ông Bùi Duy Hiền cho biết thêm, thời gian qua thực hiện thí điểm đổi mới, sắp xếp và nâng cao chất lượng các ban chỉ đạo; chế độ họp, hội nghị; chế độ thông tin, báo cáo trong Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, đoàn thể thị xã theo hướng tinh, gọn, hiệu quả; qua thực hiện đã giảm 32,14% ban chỉ đạo do Ban Thường vụ Thị ủy thành lập, giảm 16,32% ban chỉ đạo do UBND thị xã thành lập; đã thực hiện kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã; thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND tại phường Hòa Lợi và xã An Điền; Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND thị xã và tại phường Tân Định.

Các chức danh còn lại như Trưởng ban Dân vận kiêm chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy kiêm Chánh Thanh tra sẽ thực hiện đến năm 2020; khảo sát, đánh giá để thực hiện phương án sáp nhập Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và theo lộ trình tinh giản biên chế của thị xã, đến năm 2021, Bến Cát sẽ giảm 34 người. Sau khi tinh giản các cơ quan, đơn vị đã bổ sung, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ CBCC theo năng lực, trình độ bảo đảm theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm bằng hình thức thi tuyển công chức, từng bước tái cơ cấu lại đội ngũ CBCC.

Chú trọng các giải pháp

Mặc dù đạt nhiều kết quả, song trong quá trình thực hiện Quyết định 711, TX.Bến Cát cũng gặp một số khó khăn như: Việc phân công, bố trí CBCC cấp xã sau khi sắp xếp, tinh giản biên chế, nhất là trong công tác bố trí những người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm các công việc của chức danh công chức, số lượng biên chế hiện đang sử dụng thấp hơn chỉ tiêu được giao nên phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan. Tại buổi làm việc mới đây với đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ngành chuyên môn của tỉnh đã cùng với địa phương tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Quyết định 711.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ghi nhận sự nỗ lực của thị xã trong thực hiện Quyết định 711 của Tỉnh ủy và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của địa phương; đồng thời cũng đề nghị TX.Bến Cát thực hiện việc tinh giản trên tinh thần tinh gọn và hiệu lực, hiệu quả; lưu ý công tác cán bộ cần đủ chuẩn; nhanh chóng kiện toàn các chức danh còn thiếu ở các phòng, ban; quan tâm rà soát, kiểm tra việc thực hiện Quyết định 711; kiện toàn, sắp xếp nhân sự chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới...

Theo các thành viên đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy, TX.Bến Cát cần quán triệt và tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30- 5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong đó tập trung rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025 (A4) song song với việc đẩy mạnh công tác rà soát, bổ sung, tạo nguồn cán bộ kế cận bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu; triển khai các bước, các khâu chuẩn bị chặt chẽ, đúng tiến độ, bảo đảm các điều kiện sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020- 2025. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, TX.Bến Cát cần đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục tư tưởng chính trị; nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã để kịp thời định hướng, xử lý các vấn đề phát sinh; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là công nhân lao động ở các khu công nghiệp.

Cùng với đó, Thị ủy Bến Cát sẽ tăng cường thực hiện cơ cấu, sắp xếp, phân công nhiệm vụ hợp lý, nghiên cứu bồi dưỡng, củng cố đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 234-NQ/TU ngày 22-4-2019 của Thị ủy về tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thị xã; trong đó, tập trung chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện sâu rộng việc cải tiến chế độ họp, hội nghị, sắp xếp các ban chỉ đạo, tiểu ban, Hội đồng…

Song song đó, thị xã thực hiện thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý theo Kế hoạch 94-KH/TU ngày 8-10-2018 của Ban Thường vụ Thị ủy; xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh “chống chạy chức, chạy quyền” và các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ; quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

 Thời gian qua, Thị ủy Bến Cát triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra; tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nhất là giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra và kết quả giám sát đã ban hành, nắm thông tin về tình hình tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng phong phú, sinh động, thiết thực, sát với cơ sở và ngày càng hiệu quả, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương theo tinh thần Nghị quyết 296-NQ/ TU ngày 2-7-2019 của Thị ủy về tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị TX.Bến Cát. Thị xã cũng thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

 HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter