Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị cao và khát vọng vươn lên mạnh mẽ (*)

Cập nhật: 16-10-2020 | 07:49:11

(Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 của đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp đối với dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thông qua Báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp đối với Báo cáo chính trị trình đại hội, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Đại hội đã biểu quyết mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X trong 5 năm qua. Tại đại hội, các đại biểu đã nghe nhiều báo cáo tham luận của các đại biểu dự đại hội đánh giá, nhận định, làm rõ hơn kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và kiến nghị, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 5 năm tới trên các lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Từ thực tiễn kết quả đạt được trong 5 năm qua và dự báo tình hình những năm sắp tới, đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015- 2020) và khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Bình Dương nói riêng, đặc biệt là ảnh hưởng của tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đã gây ra nhiều khó khăn cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời điểm cuối nhiệm kỳ; nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện nghị quyết đại hội đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo được nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh Bình Dương trong những năm tiếp theo.

Đồng thời, đại hội đã quyết định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, các chương trình đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp lớn trong 5 năm tới, trong đó thống nhất cao với mục tiêu “…phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”.

Từ những nội dung trong Báo cáo chính trị và nghị quyết mà đại hội đã nhất trí thông qua là một công trình tập thể quan trọng, kết tinh tâm huyết, trí tuệ, sự đồng tâm, nhất trí, khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; là động lực để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 vững tin, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI tiếp thu ý kiến đóng góp để ban hành chính thức các văn kiện của đại hội. Đồng thời, căn cứ vào nghị quyết đại hội và trên cơ sở quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nội dung chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, để triển khai xây dựng các kế hoạch và chương trình hành động lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 49 đồng chí đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ và đạo đức; bảo đảm tính liên tục, kế thừa, trẻ hóa cán bộ, để đảm đương trọng trách cao cả mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là những cán bộ gương mẫu, liêm chính và luôn kiên quyết trong hành động. Đồng thời, đại hội cũng đã cân nhắc, lựa chọn bầu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết, là những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho Đảng bộ tỉnh Bình Dương đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thành công rất đáng trân trọng là kết quả của các phiên bầu cử tại đại hội đều đạt số phiếu cao, rất tập trung, đặc biệt phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã tập trung một cách tuyệt đối. Qua đó, một lần nữa khẳng định việc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt tại đại hội. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và tại đại hội lần này, đại hội vui mừng báo cáo với toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Kết quả của đại hội là kết tinh của quá trình chuẩn bị nghiêm túc và đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị cao và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ. Đây là tiền đề rất quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc để tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra trong 5 năm tới, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân trong tỉnh.

Ngay sau đại hội, nhiệm vụ đặt ra cho các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị toàn tỉnh là phải khẩn trương tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc tinh thần, nội dung của nghị quyết đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tiếp tục nghiên cứu các giải pháp hay, những cách làm sáng tạo và phải thật sự quyết liệt trong khâu tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI sẽ tiếp tục lắng nghe, bổ sung những ý kiến đóng góp để tổ chức thực hiện nghị quyết, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tại đại hội lần này, theo quy định của Đảng, Nhà nước và do yêu cầu công tác, một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X không tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Đại hội đánh giá cao và trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đồng chí. Với trọng trách của mình, các đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X toàn tâm, toàn ý đóng góp công sức và trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều thành tựu quan trọng; các đồng chí cũng đã hết lòng, hết sức chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo nên đội ngũ cán bộ kế thừa để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong những năm tới. Đại hội xin chân thành cám ơn và kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Với những thành tựu đã đạt được trong những năm qua và thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI hôm nay, chúng ta trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan Trung ương đã quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương trong những năm qua.

Đại hội trân trọng cảm ơn đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị về dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại đại hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Đảng đối với sự phát triển của tỉnh Bình Dương.

Đại hội trân trọng cám ơn đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã sắp xếp thời gian đến tham dự đại hội, đem lại niềm vinh dự, sự cổ vũ lớn lao đối với đại hội.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và đại diện các Ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng đã trực tiếp tham dự và tích cực hỗ trợ, hướng dẫn trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các khóa trước, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, các vị khách quý đã quan tâm theo dõi, động viên, cổ vũ và dành cho đại hội những tình cảm chân thành tốt đẹp nhất.

Đại hội chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cùng nhân dân trong tỉnh, với ý thức trách nhiệm cao và tình cảm sâu sắc trước Đảng bộ tỉnh, đã đóng góp hàng vạn ý kiến chân thành, thẳng thắn; đóng góp trí tuệ nhằm bổ sung, xây dựng các văn kiện đại hội, góp phần vào sự thành công của đại hội.

Đại hội nhiệt liệt biểu dương toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh; các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã tận tình phục vụ và bảo vệ đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội cũng bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, những thiệt hại lớn về người và vật chất của các tỉnh miền Trung Trung bộ do bị thiên tai lũ lụt trong những ngày vừa qua. Rất mong Đảng bộ và nhân dân các tỉnh miền Trung Trung bộ sẽ vượt qua những khó khăn này trong thời gian sớm nhất.

Xin chân thành cảm ơn các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương đã theo dõi và đưa tin về đại hội.

Thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI là một mốc son mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa của tỉnh nhà; thổi một luồng gió mới đầy sinh khí vào đời sống xã hội, làm cho con người và vùng đất của Bình Dương vốn đã có truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo nay càng đoàn kết, năng động và sáng tạo hơn. Thành công tốt đẹp của đại hội cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu sớm hiện thực hóa mục tiêu: Xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Bình Dương trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước, Bình Dương sẽ trở thành một đô thị thông minh của cả nước.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và mỗi một cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tỉnh hãy phát huy cao độ tình yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang và tốt đẹp hơn, góp phần tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong không khí phấn khởi, quyết tâm cao trước thành công của đại hội, với khát vọng vươn lên và niềm tin mạnh mẽ vào tương lai tươi sáng, rộng mở, tự tin vững bước đi lên của tỉnh nhà trên con đường hội nhập và phát triển, tôi xin long trọng tuyên bố: Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. q

(*) Tựa do Tòa soạn đặt

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên