Đảng bộ Tp.Thủ Dầu Một: 5 năm liền trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Cập nhật: 22-06-2020 | 08:36:15

Với quyết tâm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Nhờ đó, Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, góp phần đạt mục tiêu xây dựng TP.Thủ Dầu Một “văn minh - giàu đẹp - hiện đại”. Ảnh: QUỐC CHIẾN  

Bắt đầu từ sự đoàn kết

Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một luôn xác định “kim chỉ nam” xuyên suốt cho mọi hành động, đó là thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thực sự trong sạch, vững mạnh; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy và trong nhân dân; phát huy dân chủ gắn với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, kỷ cương xã hội. Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, bảo đảm tính toàn diện, trọng tâm, trọng điểm; tập trung giải quyết các việc khó, mặt yếu và những vấn đề mới nảy sinh; thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Đảng bộ chú trọng đề cao tính sáng tạo và tổ chức thực hiện nghị quyết của các tổ chức, cá nhân, phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân để xây dựng thành phố “văn minh - giàu đẹp - hiện đại”

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, cho biết Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV), Thường trực Thành ủy đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ được phân công; coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy sự chủ động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, coi trọng việc cởi mở, gần gũi và sâu sát với nhân dân, qua đó tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV, Thường trực Thành ủy luôn thể hiện rõ tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp và thiết thực trong từng thời gian. Từng thành viên BCH, BTV, Thường trực Thành ủy luôn bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách để nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Chú trọng học tập, làm theo Bác

Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một hiện có 8.177 đảng viên, tăng 1.885 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ, tham gia sinh hoạt ở 35 tổ chức cơ sở Đảng. Với quyết tâm xây dựng Đảng toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ thành phố đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 47 của Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm”, Quy định 101, Quy định 08 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ, là động lực phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Việc đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên và chi bộ hàng năm được thực hiện nghiêm túc, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết quả đánh giá có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định.

Đặc biệt, Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Việc thi hành kỷ luật bảo đảm phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp của Đảng bộ thành phố đã tiến hành kiểm tra đối với 324 lượt tổ chức Đảng, 618 lượt đảng viên; giám sát đối với 233 lượt tổ chức Đảng, 301 lượt đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, đã kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 204 lượt tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề 194 lượt tổ chức Đảng, 230 lượt đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng và 14 đảng viên...

Trên cơ sở phát huy vai trò của hệ thống chính trị đối với công tác vận động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Thành ủy Thủ Dầu Một đã lãnh đạo tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân được gắn bó mật thiết; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng được tăng cường; lòng tin, mối quan hệ “máu thịt” giữa nhân dân đối với Đảng được củng cố. Tính đến nay, các đoàn thể đã tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức đạt gần 81%; xây dựng lực lượng nòng cốt trong đoàn viên, hội viên và trong công nhân lao động đạt kế hoạch đề ra.

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Đồng chí Nguyễn Văn Đông cho biết, trong nhiệm kỳ 2020- 2025, với quyết tâm chính trị Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển; quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Cụ thể là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức học tập nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, đổi mới hình thức tuyên truyền cập nhật kiến thức phù hợp với tình hình mới cho cán bộ, đảng viên, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên về tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Đảng bộ thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng kết nạp đảng viên, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; kiểm tra, giám sát phải chủ động, thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính; kịp thời phát hiện, nhắc nhở chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm.

 Một số chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một trong nhiệm kỳ 2020-2025
- 80% trở lên cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ.
- 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- 80% quần chúng trong nguồn được tập hợp vào tổ chức của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
- Xây dựng lực lượng nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt 15% so với tổng số đoàn viên, hội viên.
- Kết nạp 1.100 đảng viên.
- Phấn đấu hàng năm Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

THU THẢO

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter