Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện

Cập nhật: 23-07-2020 | 08:50:12

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã quán triệt sâu sắc, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương. Đến nay, Đảng bộ Quân sự, LLVT tỉnh đã hoàn thành và vượt 27/27 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lực lượng dân quân thường trực trong giờ huấn luyện điều lệnh đội ngũ

Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá

Với tinh thần chủ động, đổi mới, quyết tâm chính trị cao, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị cấp trên và cụ thể hóa sát điều kiện thực tiễn của Đảng bộ, LLVT tỉnh; xây dựng ban hành đầy đủ, kịp thời chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm và 3 khâu đột phá được xác định trong nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Phó Bí thư ĐUQS tỉnh, đánh giá nổi bật trong công tác QS-QP là tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng đạt chỉ tiêu đề ra; hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với chất lượng được nâng lên; xây dựng, kiện toàn tổ chức biên chế LLVT tỉnh đúng quy định. Hiện lực lượng thường trực biên chế đạt 98,8%, dự bị động viên đạt 98,5%, dân quân tự vệ đạt 1,3% so với dân số và chất lượng cũng ngày một tăng.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án: Xây dựng lực lượng quân báo - trinh sát; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; chốt dân quân thường trực (DQTT) khu công nghiệp; đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tiểu đội DQTT cấp xã, trung đội DQTT cấp huyện, đại đội DQTT cấp tỉnh và đề án lực lượng chính trị nòng cốt là đảng viên dự bị động viên đang làm việc trong các công ty, xí nghiệp trên địa bàn. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm tập trung lãnh đạo đột phá nâng cao huấn luyện, với phương châm “Cơ bản, đồng bộ, chuyên sâu, sát với điều kiện tác chiến và làm chủ vũ khí, trang bị hiện có”; hàng năm hoàn thành nội dung huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 75 - 80% khá, giỏi; tham gia hội thao, hội thi do cấp trên tổ chức có chuyển biến tích cực, cải thiện được thứ hạng.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tham mưu thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội; hoàn thành cơ bản việc giải quyết chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm lo đối tượng chính sách, người có công và cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đạt được nhiều kết quả. Công tác tham mưu Ban Chỉ đạo phối hợp với các đơn vị quân đội làm công tác dân vận trên địa bàn, gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chương trình mục tiêu của địa phương, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh được thực hiện tốt; đặc biệt là việc triển khai đồng bộ và có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh; nắm, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn, 100% đầu mối các cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về chính trị. LLVT tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt công tác dân vận với nhiều phong trào có ý nghĩa, như: “Đền ơn, đáp nghĩa”, “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn kết thân thiện với đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Nâng cao năng lực lãnh đạo

Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh cho biết ngay sau Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, ĐUQS tỉnh đã ban hành 8 chương trình hành động, 17 quy chế, quy định lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu; kịp thời bổ sung phù hợp, sát với tình hình nhiệm vụ. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ủy, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền; duy trì thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Tất cả các nhiệm vụ thuộc phạm vi lãnh đạo, nhất là những nhiệm vụ lớn, khó, đột xuất đều được Đảng ủy, BTV Đảng ủy thảo luận, quyết định và tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả; luôn đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt, giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, tạo được sự đoàn kết thống nhất cao.

Song song đó, ĐUQS tỉnh thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách công tác theo hướng tập trung, sâu sát, sáng tạo, hiệu quả; thực hiện tốt trách nhiệm, quyền hạn được xác định trong quy chế làm việc của Đảng ủy; chủ động quán triệt, nghiên cứu, đề xuất cụ thể hóa bằng chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong BTV, Đảng ủy cụ thể, sát chức trách để tổ chức thực hiện. Đồng thời, ĐUQS tỉnh giải quyết tốt mối quan hệ trong công tác, đề cao dân chủ, tăng cường đoàn kết, phát huy tốt trách nhiệm của người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khắc phục khó khăn, hạn chế, cùng với tập thể BTV, Đảng ủy lãnh đạo LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, ĐUQS tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp kịp thời củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ, đủ sức lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và khắc phục yếu kém khuyết điểm; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên, triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” đạt kết quả tốt; phát triển Đảng đạt 100% chỉ tiêu; Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

ĐUQS tỉnh cũng thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ các cấp, bảo đảm tính ổn định, kế thừa và phát triển; làm tốt công tác chọn, cử cán bộ đi học ở các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội để nâng cao trình độ, kỹ năng tham mưu thực hiện nhiệm vụ QS-QP. Hiện nay, cán bộ có trình độ cao đẳng đạt gần 23%, đại học đạt gần 70%, sau đại học đạt trên 2%. Công tác sĩ quan dự bị được thực hiện nghiêm túc, đã xếp vào các đơn vị đạt 93%, tỷ lệ đảng viên đạt gần 68%, vượt 2,82% so với chỉ tiêu nghị quyết.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tạo đà cho việc xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ qua, ĐUQS tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp kịp thời củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ, đủ sức lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và khắc phục yếu kém khuyết điểm; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên, triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” đạt kết quả tốt; phát triển Đảng đạt 100% chỉ tiêu; Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=3521
Quay lên trên