Danh sách cán bộ đi B

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương đang lưu giữ tài liệu, hồ sơ, kỷ vật (giấy) của cán bộ đi B tỉnh Thủ Dầu Một, Thủ Biên, Bình Dương từ năm 1954 - 1975.

goidb getfeaturebycate 2 / danh-sach-can-bo-di-b / 4
Quay lên trên