Đẩy mạnh tuyên truyền cả bề rộng và chiều sâu

Cập nhật: 16-03-2021 | 08:00:17

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 thành công và trở thành ngày hội của toàn dân, Thị ủy Tân Uyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Dịp này, phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền Ủy ban Bầu cử (UBBC) TX.Tân Uyên xoay quanh những nội dung của công tác tuyên truyền trên địa bàn thị xã.

Tuyên truyền bầu cử ở TX.Tân Uyên được thực hiện với những hình thức sinh động, phong phú. Ảnh: QUỲNH NHƯ

- Thưa bà, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt hiệu quả cao thì công tác tuyên truyền được Thị ủy và UBBC TX.Tân Uyên triển khai ra sao?

- Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 1-2-2021 của Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụThịủy Tân Uyên đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 4-2- 2021 để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền cuộc bầu cử trên địa bàn thị xã. Đồng thời, UBBC TX.Tân Uyên cũng đã thành lập Tiểu ban tuyên truyền để giúp UBBC thị xã tham mưu, tổ chức thực hiện tuyên truyền về công tác bầu cử.

Theo đó, mục đích đề ra là tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền của Thị ủy, Tiểu ban tuyên truyền đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền ra sao, thưa bà?

- Tiểu ban tuyên truyền đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Theo đó, nội dung tuyên truyền là nêu bật được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các văn bản của Thủtướng Chính phủ, Hội đồng bầu cử Quốc gia, các bộ, ngành Trung ương, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Hội đồng bầu cử tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Tuyên truyền các quy định của pháp luật như Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11-1- 2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực Nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của từng cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể từ thị xã đến xã, phường, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri... 

- Thời gian tuyên truyền cho cuộc bầu cử trên địa bàn sẽ được thực hiện như thế nào, thưa bà?

- Công tác tuyên truyền sẽ được chia thành 3 đợt. Đợt 1 từ ngày 1-3 đến cao điểm tháng 4. Trong đó, thị xã sẽ tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số45-CT/TW, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 6-8-2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 26-1-2021 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 9-9- 2020 của Thị ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TX.Tân Uyên; các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.

Đợt 2 từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23-5. Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử.

Đợt 3 là sau ngày bầu cử 23-5 sẽ tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước.

- Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả thì hình thức tuyên truyền được lựa chọn ra sao, thưa bà?

- Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử cần được triển khai liên tục, đồng bộ từ thị xã đến cơ sở với những hình thức sinh động, phong phú, kịp thời, thiết thực nhằm bảo đảm tính hiệu quả trong hoạt động tuyên truyền bầu cử đến với các tầng lớp nhân dân trong thị xã, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử. Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương ghi nhanh, đưa tin về công tác bầu cử của thị xã để tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Dương. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, Mặt trận và các đoàn thể, các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của đơn vị tổ chức tuyên truyền bầu cử với các hình thức phù hợp, phát huy hiệu quả tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của thị xã, các bản tin, tài liệu sinh hoạt chuyên đề, tờ rơi, tờ bướm, các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền miệng, sinh hoạt đoàn thể, hội thi, hội diễn, hội nghị, chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền trên mạng xã hội,… Các hình thức tuyên truyền bầu cử sẽ được tăng mật độ, thời lượng trong thời gian 10 ngày trước ngày bầu cử.

- Xin cảm ơn bà!

THU THẢO (thực hiện)

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter