Đồng chí Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy Bến Cát: Huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng TX.Bến Cát thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình...

Cập nhật: 21-07-2020 | 09:25:52

Trong nhiệm 2015-2020, TX.Bến Cát tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dịp Đại hội Đảng bộ TX.Bến Cát thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy Bến Cát về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm qua và một số giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ thị xã sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TX.Bến Cát đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI đề ra. Ảnh : QUỐC CHIẾN

- Thưa đồng chí, 5 năm qua (2015-2020), TX.Bến Cát đã có bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí có thể khái quát lại những thành tựu cơ bản của thị xã trong nhiệm kỳ qua?

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ phối hợp của các sở, ban, ngành của tỉnh, cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cùng toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Đảng bộ thị xã đã kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được của huyện Bến Cát trước đây; nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề cho sự phát triển của thị xã trong các giai đoạn tiếp theo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Thị xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, trong đó, công nghiệp phát triển và tăng trưởng ổn định, dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế; nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị và ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao mức sống người dân nông thôn. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được tăng cường. Đảng bộ thị xã luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa, giải quyết việc làm, chăm lo gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Thu nhập, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng bộ thị xã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng của Đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 03- QĐ/TU ngày 12-12-2017 của Tỉnh ủy về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, được thực hiện nghiêm túc; thường xuyên chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền từ thị xã đến các xã, phường bảo đảm hoạt động hiệu quả, đồng bộ. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước có sự đổi mới và ngày càng hoạt động hiệu quả.

- Những kết quả phát triển của TX.Bến Cát trong 5 năm qua là rất đáng ghi nhận, những bài học kinh nghiệm nào được Đảng bộ thị xã rút ra, thưa đồng chí?

- Đảng bộ TX.Bến Cát đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy có sự quyết tâm, đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; trong lãnh đạo, điều hành luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá, kịp thời đề ra những giải pháp để tập trung chỉ đạo thực hiện; vừa kế thừa, phát huy thành quả, kinh nghiệm của các giai đoạn trước, vừa tích cực nghiên cứu, đổi mới để không ngừng phát triển.

Thường xuyên sâu sát cơ sở để nắm bắt giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, vấn đề mới phát sinh; đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Thực hiện tốt việc cải cách hành chính, tạo sự hài hòa về lợi ích giữa các thành phần kinh tế, Nhà nước - doanh nghiệp - nhân dân; tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng và nhân dân; phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân...

- Trong nhiệm kỳ mới, mục tiêu phát triển của TX.Bến Cát là gì và những giải pháp trọng tâm nào sẽ được thị xã triển khai thực hiện, thưa đồng chí?

- Mục tiêu tổng quát của Đảng bộ TX.Bến Cát trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo củng cố các tổ chức Đảng, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân; đưa kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững; phát triển công nghiệp gắn liền nhiệm vụ phát triển đô thị, dịch vụ; nâng cao năng suất lao động; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân gắn với công tác chăm lo, xây dựng và phát triển con người theo hướng văn minh, tiến bộ; nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, chất lượng cuộc sống của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, thị xã sẽ tổ chức triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã đến năm 2040; điều chỉnh quy hoạch phân khu và quy hoạch nông thôn mới các xã, phường; lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; lập điều chỉnh quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Bến Cát phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới. Phát triển các ngành công nghiệp sạch, có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến hàng xuất khẩu. Huy động các nguồn lực, các thành phần kinh tế trong xã hội để tiếp tục đầu tư, tạo bước phát triển về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển các dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ vận tải, logistics nhằm khai thác có hiệu quả vị thế, tiềm năng của thị xã; phát triển các siêu thị, trung tâm thương mại, cải tạo và nâng cấp các chợ hiện có trên địa bàn. Phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, phát triển nông nghiệp gắn với đô thị hóa, phục vụ phát triển công nghiệp, kết hợp giữa phát triển nông nghiệp với du lịch sinh thái, từng bước phát triển mô hình đô thị sinh thái. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa trong hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của thị xã. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội cùng việc huy động các nguồn lực chăm lo các đối tượng chính sách, người có công cách mạng, đối tượng xã hội.

Đảng bộ thị xã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Rà soát, củng cố tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường tinh gọn, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng nhu cầu phát triển của thị xã. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể theo hướng phong phú, sinh động, thiết thực, sát với cơ sở và ngày càng hiệu quả.

- Xin cảm ơn đồng chí!

CAO SƠN (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên