Đồng chí Nguyễn Thanh Khiêm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bàu Bàng: Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

Cập nhật: 12-04-2024 | 09:06:38

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, huyện Bàu Bàng đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đây là kết quả từ sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập huyện Bàu Bàng, phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thanh Khiêm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện về những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ khi thành lập huyện đến nay.

“Xây dựng Đảng là then chốt”

- Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng trong 10 năm huyện Bàu Bàng xây dựng và phát triển?

- Nhận thức sâu sắc quan điểm “Xây dựng Đảng là then chốt”, từ khi thành lập đến nay, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, Đảng bộ huyện Bàu Bàng đã chú trọng công tác xây dựng Đảng toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, làm nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Ngay khi có quyết định thành lập và chính thức đi vào hoạt động, Huyện ủy đã tập trung mọi nguồn lực, nhanh chóng ổn định về tư tưởng, tổ chức bộ máy. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Song song đó, cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở thường xuyên củng cố tổ chức, đổi mới, đa dạng hóa các phương pháp, hình thức hoạt động, nhằm tăng cường công tác chính trị tư tưởng; kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, đạo đức, lối sống và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ CBĐV, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bàu Bàng phấn đấu xây dựng địa phương sớm trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị phía bắc của tỉnh. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Bên cạnh đó, huyện chú trọng củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, gắn với triển khai thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ CBĐV; chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, phát huy tinh thần trách nhiệm của cấp ủy viên, đảng viên trong việc xây dựng nghị quyết của cấp ủy, tổ chức Đảng và thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Thường xuyên học tập và làm theo Bác

- Bàu Bàng là một trong những địa phương sớm xây dựng nhiều mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác. Xin đồng chí chia sẻ cụ thể hơn về những kết quả trong thực hiện việc học và làm theo Bác trên địa bàn huyện?

- Để việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất, Huyện ủy Bàu Bàng đã kịp thời triển khai quán triệt nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong CBĐV và quần chúng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về chủ đề toàn khóa và hàng năm. Bên cạnh đó, cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong CBĐV, công chức, viên chức và quần chúng. Việc triển khai và xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hàng năm được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị... Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào các cuộc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25- 10-2021, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, không những góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ mà còn tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Mục tiêu tổng quát được Đảng bộ huyện Bàu Bàng đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường công tác xây dựng Đảng, đổi mới, sắp xếp hợp lý, tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đoàn kết năng động, trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cách làm hay hiệu quả, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung huy động các nguồn lực, các thành phần kinh tế tham gia khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp; gắn với thu hút phát triển nguồn nhân lực, đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái và quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu xây dựng huyện Bàu Bàng sớm trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị phía bắc của tỉnh…

Đến nay, toàn huyện có hơn 70 mô hình học tập và làm theo Bác. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nhân rộng các mô hình triển khai trong toàn huyện, bao gồm: “Chào cờ đầu tuần”, “Chào cờ đầu tháng”, “Tuyến đường văn minh”, “Thực hành tiết kiệm”, “Gần dân, sát việc”. Qua 10 năm, toàn huyện có 459 tập thể và 1.031 cá nhân được các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác…

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

- Thưa đồng chí, công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể của huyện trong những năm qua tiếp tục có nhiều kết quả tích cực. Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn những kết quả này?

- Công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở và có những chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu. Đến nay, toàn huyện đã duy trì, nhân rộng thực hiện được 120 mô hình tập thể, cá nhân “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” được triển khai đạt hiệu quả cao. Huyện đã triển khai thực hiện được 108 “Tuyến đường kiểu mẫu” với chiều dài hơn 42.720m, kinh phí xây dựng, vận động đầu tư với số tiền trên 27,3 tỷ đồng.

MTTQ và các đoàn thể tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội cơ sở và chất lượng đoàn viên, hội viên ở cơ sở; thường xuyên rà soát củng cố tổ chức bộ máy, quản lý chặt chẽ đoàn viên, hội viên theo hướng thực chất, lực lượng đoàn viên, hội viên không ngừng phát triển.

Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nghiêm túc triển khai thực hiện. Qua đó, phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo sự đồng thuận xã hội; giúp cấp ủy Đảng, chính quyền nâng cao năng lực quản lý, điều hành và nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của CBĐV; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh...

- Xin cảm ơn đồng chí! 

TRÍ DŨNG  (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=491
Quay lên trên