Ngày làm việc chính thức thứ 3, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Tiếp tục thảo luận các dự thảo văn kiện

Cập nhật: 29-01-2021 | 08:44:19

Trong phiên làm việc tại hội trường sáng qua (28-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục tho luận về các dự tho văn kin đại hội. Đồng chí Vương Đình Hu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành y Hà Ni thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Các tham luận tập trung đánh giá, tổng kết vic thực hin Nghị quyết Đi hi ln thứ XII gắn với vic đánh giá 35 năm tiến hành công cuc đổi mới; đóng góp ý kiến về phương hướng, nhim vụ phát trin kinh tế - xã hi 5 năm (2021-2025); mục tiêu đến năm 2030 và tm nhìn phát trin đất nước đến năm 2045.

 Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, sáng 28-1. Ảnh: TTXVN

 Phát huy vai trò nêu gương

Trình bày tham luận về “Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nêu rõ: Thấm nhuần tư tưởng của Bác, trong quá trình hoạt động, Đảng ta luôn quan tâm đến công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và coi đó là nhiệm vụ then chốt. Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, để từ đó xác định và nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên và đưa ra các giải pháp cụ thể.

Ban Chấp hành Trung ương, BộChính trị, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất làcán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10- 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết làỦy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Điều đó, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng ta về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ đức, đủ tài để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, để Đảng ta thật sự“là đạo đức, là văn minh”.

Trên cơ sở các quy định của Trung ương, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tổ chức quán triệt nghiêm túc vàcụ thể hóa thành các quy định cụ thể về nêu gương sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức Đảng, từng cấp, từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, đưa nội dung nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao vào kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm. Đi kèm với đó là đổi mới phong cách, lề lối làm việc; bảo đảm dân chủ, không độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân; cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp gắn với đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo đồng chí Đỗ Việt Hà, để thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, cần gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những nội dung giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 để đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống. “Tinh thần trách nhiệm nêu gương không phải tự nhiên mà có, không phải tự nó tồn tại, mà phải thông qua giáo dục, rèn luyện và các biện pháp, chế tài của Đảng và pháp luật. Khi nâng cao được trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủchốt các cấp sẽ góp phần hạn chế sựtha hóa quyền lực, nhất là lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi. Vì vậy, công tác giáo dục, trách nhiệm nêu gương, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa  lâu dài, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong tình hình mới”, đồng chí Đỗ Việt Hà khẳng định.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

Trình bày tham luận về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương bày tỏ nhất trícao với nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là các quan điểm về DNNN: “Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại DNNN, tập trung giữ vững những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng về quốc phòng - an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế Nhà nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế… Nâng cao hiệu quả của DNNN sau cổ phần hóa. Hình thành đội ngũ quản lý DNNN chuyên nghiệp, có trình độ cao”.

Đồng chí cũng đề xuất một số định hướng, giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy DNNN phát triển bền vững, góp phần bảo đảm tính chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước, như nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với DNNN; xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật, tạo khuôn khổ và hành lang pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất để cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN; rà soát và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp…

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, đại hội tiếp tục thảo luận về nội dung dự thảo các văn kiện, trong đó có các nội dung quan trọng, như: “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính Nhà nước góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước”; “Nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu”…

Buổi chiều cùng ngày, đại hội tiến hành công tác nhân sự.

 Nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng cho thanh niên

Tại phiên làm việc sáng qua (28-1), đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã trình bày tham luận, trong đó nêu rõ: Giáo dục lý tưởng cách mng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyn, xung kích, sáng to, khởi nghip trong bối cảnh hin nay làmột trong những giải pháp quan trọng để xây dựng con người mới xãhội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu của cách mng, góp phần thực hin mục tiêu, tầm nhìn của Đảng đến năm 2030 vàkhát vọng 2045 gắn với hai mốc lịch sử quan trọng của Đảng vàcủa đất nước. Trong thời gian tới, Đoàn TNCS HồChí Minh xác định tp trung thực hin một số giải pháp, như tiếp tục đổi mới nội dung vàphương thức giáo dục của Đoàn; đẩy mnh các phong trào hành động cách mng của tuổi trẻ vàcác hot động đồng hành, hỗ trợ thanh niên; nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất làtư tưởng chính trị vàtính tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh của đoàn viên…

 THÀNH SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 240045
      [news_title] => Người dân mong muốn Nghị quyết Đại hội XIII sớm đi vào cuộc sống
      [newcate_code1] => tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-02-03 11:05:27
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-02-03 11:05:00
      [news_picture] => 1612325100.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 239972
      [news_title] => Thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
      [newcate_code1] => tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-02-02 12:24:28
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-02-02 12:16:24
      [news_picture] => 1612242984.gif
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 239970
      [news_title] => Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp
      [newcate_code1] => tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-02-02 12:24:28
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-02-02 12:08:51
      [news_picture] => 1612242531.gif
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 239917
      [news_title] => 19 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII
      [newcate_code1] => tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-02-01 16:30:28
      [news_type] => 9
      [news_createdate] => 2021-02-01 16:29:55
      [news_picture] => 1612171795.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 239915
      [news_title] => Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp
      [newcate_code1] => tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-02-01 16:23:25
      [news_type] => 9
      [news_createdate] => 2021-02-01 16:22:30
      [news_picture] => 1612171350.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 239893
      [news_title] => Thông cáo báo chí về Phiên bế mạc của Đại hội XIII của Đảng
      [newcate_code1] => tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-02-01 12:04:47
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-02-01 12:04:14
      [news_picture] => 1612155854.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 239888
      [news_title] => Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đại hội XIII thành công rất tốt đẹp
      [newcate_code1] => tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-02-01 11:48:55
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-02-01 11:48:24
      [news_picture] => 1612154904.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 239861
      [news_title] => Đại biểu tin tưởng đại hội thành công, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
      [newcate_code1] => tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-02-01 11:37:34
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-02-01 11:22:27
      [news_picture] => 1612153346.gif
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 239675
      [news_title] => Tuổi trẻ cả nước quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống
      [newcate_code1] => tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-01-29 07:44:52
      [news_createdate] => 2021-01-29 07:44:34
      [news_picture] => 1611881073.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 239633
      [news_title] => Đại hội Đảng XIII: Sớm thực hiện việc bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới
      [newcate_code1] => tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-01-28 16:02:36
      [news_createdate] => 2021-01-28 16:02:10
      [news_picture] => 1611824529.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 239623
      [news_title] => Tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp vào sự phát triển của đất nước
      [newcate_code1] => tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-01-28 14:43:55
      [news_createdate] => 2021-01-28 14:43:41
      [news_picture] => 1611819820.jpg
    )

)
Quay lên trên