Sở Tài nguyên và Môi trường: Sẽ hoàn thành chỉ tiêu quan trọng năm 2017

Cập nhật: 16-02-2017 | 06:18:45

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra trong năm; đạt và vượt các chỉ tiêu so với nghị quyết của tỉnh đề ra.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2016 đạt hiệu quả, ngành TN&MT đã chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng, tham mưu tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành. Cụ thể, trong công tác cải cách hành chính, Sở TN&MT đã kiện toàn Tổ giúp việc cải cách hành chính của Sở TN&MT (Tổ công tác xác định, đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công); tổng kết và ban hành các Kế hoạch liên quan đến cải cách hành chính, nhất là Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và năm 2016; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án PCI năm 2015; tham mưu ban hành bổ sung, công bố và niêm yết công khai 90 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT; xây dựng Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực TN&MT của tỉnh ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã).

Bình Dương duy trì tỷ lệ các KCN đang hoạt động đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 100% 

Sở còn tập trung hoàn thiện các thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng giảm các thành phần hồ sơ, các bước quy trình xử lý công việc, rút ngắn thời gian theo quy định; công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; thường xuyên kiểm tra và thực hiện các giải pháp nâng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, kết quả đạt được 97,5% (vượt 12,5% so với mục tiêu chất lượng đề ra là 85%). Là một trong những đơn vị đầu tiên của cả tỉnh Bình Dương được chọn thực hiện thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện”, từ năm 2015-2016, Sở TN&MT đã sơ kết và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn sở.

Mặt khác, Sở TN&MT còn tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực công tác, trao đổi công việc; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghệ thông tin và mở rộng ứng dụng các phần mềm chuyên ngành; cập nhật thông tin dữ liệu cho 5.550 doanh nghiệp vào Cổng thông tin quản lý môi trường. Đến nay, 100% thủ tục của ngành đang áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. Riêng sở đang triển khai thực hiện kế hoạch áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 25 thủ tục thuộc thẩm quyền; duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý nhà nước.

Tập trung hoàn thành chỉ tiêu quan trọng

Năm 2017, ngành TN&MT tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu, quan trọng. Cụ thể, tỷ lệ các thủ tục hành chính về lĩnh vực TN&MT được rà soát, công bố kịp thời đạt tỷ lệ 100% gắn với tiếp tục giảm bớt thành phần hồ sơ, thời gian và nâng cao tỷ lệ giải quyết đúng hẹn các thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giảm xuống còn 1%; 95% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực TN&MT được giải quyết; tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom đạt 94%; tỷ lệ khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định đạt 100%.

Tỷ lệ khu - cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là100%; kiểm soát được 100% hoạt động khai thác sử dụng nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 50m3/ngày đêm trở lên; giữ vững tỷ lệ 100% các mỏ khai thác khoáng sản kết thúc khai thác được thực hiện đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường theo đúng quy định.

Để hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng nêu trên, ngành TN&MT tập trung tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các luật và văn bản dưới luật, các quy hoạch, kế hoạch mới ban hành liên quan đến lĩnh vực TN&MT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về lĩnh vực TN&MT cho cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, người dân và doanh nghiệp. Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp tỉnh và cấp huyện; mở rộng áp dụng mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”; thực hiện nghiêm theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

Công bố, công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực TN&MT của tỉnh ở 3 cấp theo quy định; đẩy mạnh việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết các thủ tục hành chính; tăng cường cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp vào Cổng thông tin quản lý môi trường ở các huyện, thị, thành phố; kịp thời cung cấp thông tin tài liệu lưu trữ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân…

P.V

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter