Báo xuân Nhâm Dần 2022

Bình Dương đã và đang ra sức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Là đơn vị kinh tế chủ lực của tỉnh, Becamex IDC luôn đồng hành cùng tỉnh trong các đề án, giải pháp mang tầm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đang là xu thế thời đại công nghiệp 4.0.

Nhằm khôi phục và phát triển kinh tế bền vững, năm 2021 Bình Dương đã nỗ lực vượt khó trong dịch bệnh, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình

2021 là một năm có nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 chưa có tiền lệ. Năm 2021 cũng là năm khẳng định bản lĩnh và khả năng ứng phó, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Những thành tựu của đất nước và dân tộc có được dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong suốt chiều dài lịch sử hơn 90 năm qua là minh chứng rõ ràng nhất để khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Với tấm lòng yêu nước nồng nàn, trí tuệ và tầm nhìn thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ánh sáng chân lý thời đại để giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam.

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn và thách thức, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả nên Bình Dương đã vượt qua dịch bệnh

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành công!”.

Sau một năm tỉnh nhà vượt qua những khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ, ông Võ Văn Minh tin tưởng rằng với những điểm sáng tích cực, đáng khích lệ trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội

Bất khuất, kiên trung, đất và người Bình Dương anh dũng trong đấu tranh, anh hùng trong lao động.

“Cộng đồng doanh nghiệp (DN) chúng tôi cam kết luôn đồng lòng tiếp tục hưởng ứng những định hướng đúng đắn của chính quyền tỉnh, để cùng nhau cố gắng vì một Bình Dương thịnh vượng, bền vững

Quay lên trên