Đảng bộ huyện Phú Giáo: Tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Cập nhật: 30-08-2018 | 08:15:19

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Phú Giáo đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, Đảng bộ huyện xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là khâu trọng tâm để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Phú Giáo đã đạt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.
Trong ảnh: Diện mạo đô thị mới của thị trấn Phước Vĩnh. Ảnh: C.SƠN

Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng

Tính đến cuối tháng 7-2018, tổng số đảng viên trong Đảng bộ huyện Phú Giáo là 3.014 đảng viên, sinh hoạt tại 46 chi, Đảng bộ cơ sở. Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là khâu trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Giáo đã quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị của huyện đã duy trì nghiêm việc sinh hoạt, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, học tập triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đảng các cấp bảo đảm đúng theo thời gian quy định. Huyện ủy cũng đã định kỳ tổ chức thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và các xã, thị trấn. Các chi, Đảng bộ cơ sở thường xuyên cung cấp tài tiệu thông tin nội bộ và duy trì đọc báo Đảng trong sinh hoạt; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng dư luận không để xảy ra diễn biến phức tạp. Giải pháp trọng tâm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Huyện ủy Phú Giáo xác định là triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bảo đảm nghiêm túc, đúng kế hoạch. Phú Giáo đã tổ chức triển khai được 54 cuộc với gần 11.000 lượt cán bộ, đảng viên dự, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện. Cùng với đó, huyện đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức như: Cổ động trực quan, xây dựng chuyên mục phát sóng trên Đài Truyền thanh huyện, xã, thị trấn. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Giáo, cho biết trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị đã đưa việc học tập làm theo Bác trở thành nề nếp sinh hoạt thường xuyên. Thông qua việc kể mẩu chuyện về Bác, viết nhật ký làm theo Bác và các hình thức khác, từng cán bộ, đảng viên tự soi rọi, đối chiếu với nội dung cam kết, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân để tu dưỡng rèn luyện. Huyện ủy đã chỉ đạo lựa chọn cách làm hay, phù hợp để nhân rộng như: Chào cờ sáng thứ hai đầu tuần, mô hình chính quyền thân thiện, công sở thân thiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo”... qua đó ngày càng có nhiều tấm gương điển hình học tập làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài trong công tác xây dựng Đảng. Để thực hiện tốt nội dung này, Huyện ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, hướng dẫn viết cam kết, xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Kết quả 100% các chi, Đảng bộ trực thuộc đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai. Trong sinh hoạt, chi bộ, cơ quan đơn vị đã dành thời gian đánh giá kết quả thực hiện, từng tập thể, cá nhân tự soi rọi, đối chiếu việc thực hiện các nội dung đã cam kết với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra. “Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong Đảng bộ huyện không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị hoặc có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, ông Nguyễn Văn Long cho hay.

Phát triển Đảng đạt kết quả tích cực

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Giáo đã thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến cuối tháng 7-2018, Đảng bộ huyện đã tổ chức bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 675 quần chúng ưu tú, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 313 đảng viên mới; qua đó đã kết nạp 449 đảng viên mới, đạt 112,25% so chỉ tiêu nghị quyết đề ra, so với chỉ tiêu tỉnh giao đạt 74,83%. Đây là những kết quả rất đáng ghi nhận của Đảng bộ huyện Phú Giáo trong công tác phát triển Đảng.

Theo ông Nguyễn Văn Long, để đạt được kết quả này, Đảng bộ huyện đã chú trọng đến việc tạo nguồn bảo đảm đạt cả hai yêu cầu về mặt số lượng và chất lượng; trong đó chú trọng đến việc phát triển Đảng với các đối tượng là dân quân, công nhân, cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp... Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng; thông qua các phong trào thi đua yêu nước, qua hoạt động thực tế tại từng đơn vị, địa phương, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên vào tổ chức hội từ đó đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện, thử thách, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát việc tạo nguồn, kết nạp Đảng ở cơ sở được Đảng bộ huyện quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém và nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Phú Giáo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Theo ông Nguyễn Văn Long, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của huyện Phú Giáo trong thời gian tới là tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tuyên truyền học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư, khóa XII, Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc; làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Song song đó là triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 12-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 11-5-2018 về phê duyệt “Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII” gắn với thực hiện đề án tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ để chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025…

 

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter