Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI

Cập nhật: 16-10-2014 | 08:06:43

Để các giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc thấm sâu vào đời sống đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CBĐVCCVC), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

 

CBĐVCCVC Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh học tập Nghị quyết Trung ương IX Ảnh: K.HÀ

 Kế thừa Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII

Ông Nguyễn Văn Liêu, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết, thành tựu sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII, nhận thức của CBĐV, quần chúng về vai trò, vị trí của văn hóa được nâng lên rõ rệt. Chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đã lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Đó là sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận CBĐV; giá trị văn hóa truyền thống bị đảo lộn, trong khi những giá trị mới tốt đẹp chưa được khẳng định; sựmất cân bằng giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Vìvậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động của Ban Thường vụTỉnh ủy Bình Dương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Song song với việc xây dựng kế hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối còn tích cực triển khai đến các chi, Đảng bộcơ sở; phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đoàn thể lựa chọn những nội dung đặc thù, phù hợp với chức năng nhiệm vụchính trị để bổ sung. Định kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm đưa Nghị quyết Trung ương 9 đi vào thực tiễn cuộc sống.

Trong quá trình xây dựng, triển khai kế hoạch, Đảng ủy khối thống nhất quan điểm tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, quan tâm chăm lo đội ngũ CBCCVC đạt chuẩn về trình độ văn hóa, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực, sống có nghĩa có tình, dám làm, dám chịu. Cấp ủy Đảng phối hợp với chính quyền, đoàn thể trong khối xây dựng cơ quan, đơn vị, môi trường học tập trong sáng, lành mạnh, an toàn; phấn đấu hàng năm có100% cơ quan, đơn vịtrong khối đạt chuẩn văn hóa, 98% gia đình CBCC đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và 100% cơ quan đạt chuẩn cơ quan an toàn.

Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam

Để đạt được các mục tiêu trên, theo ông Nguyễn Văn Liêu, cấp ủy Đảng cơ sở cần xây dựng đội ngũ CBĐVCCVC phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn hóa trong chính trị, kinh tế phải vững mạnh. Cụ thể, cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể chăm lo, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy lối sống “Mỗi người vìmọi người, mọi người vì mỗi người”; sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật; chấp hành đúng các quy định của Đảng, Nhà nước về văn hóa; chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; hướng các hoạt động văn hóa tới chân - thiện - mỹ. Thông qua các hoạt động của cơ quan, đơn vị để đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, “khỏe để bảo vệTổ quốc”. Đặc biệt, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể và CBĐV tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát động phong trào “Văn minh công sở”; xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; chú trọng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo…

Cũng theo ông Liêu, một chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh không thể thiếu yếu tốvăn hóa và đội ngũ CBĐVcó phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tâm với nghề, tận tụy với nhiệm vụđược giao. Từng CBĐV phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành nguyên tắc kỷ luật phát ngôn, nói, viết, làm theo nghịquyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không những vậy, người CBĐV thời đại mới còn tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện chỉ thị của Chính phủ về “Nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của CBCCVC Nhànước”, quy chế văn hóa công sởcủa Ban Bíthư về“Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại” vàQuyết định của UBND tỉnh quy định “Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang” trong các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, các nhiệm vụtrong nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, phát triển văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thịtrường văn hóa và chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cũng cần được đẩy mạnh.

“Những nhiệm vụ trên nhằm hướng đến mục tiêu chung làxây dựng đội ngũ CBĐVCCVC trong các cơ quan, đơn vị “vừa hồng vừa chuyên”, thấm nhuần tinh hoa dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước”, ông Liêu nói.

 KIM HÀ 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter