"Phải khẩn trương triển khai thi hành Hiến pháp đồng bộ"

Cập nhật: 08-01-2014 | 00:00:00

Sáng 8-1, Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội.

Hội nghị được truyền hình trực tiếp, trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6; đồng thời, quán triệt, triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thi hành Hiến pháp.

Chủ trì Hội nghị đặc biệt quan trọng này gồm ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Hội nghị còn có sự tham dự của các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Hiến pháp là đạo luật gốc, là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất. Vì vậy, sau khi Hiến pháp được Quốc hội thông qua thì nhiệm vụ quan trọng là tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm cho từng nội dung của Hiến pháp thực sự đi vào đời sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có liên quan trực tiếp và ảnh hưởng sâu rộng đến toàn hệ thống chính trị.

Quá trình triển khai thi hành Hiến pháp đòi hỏi sự tham gia tích cực, nghiêm túc của nhân dân, tất cả các cấp, các ngành, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ phải khẩn trương tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp, giá trị khoa học và thực tiễn của Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, bảo đảm cho Hiến pháp được tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

Tại hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định việc triển khai quán triệt và thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Để việc thi hành Hiến pháp nghiêm túc, hiệu quả, ông Đinh Thế Huynh đề nghị các cấp, ngành cần quán triệt các Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tập trung tuyên truyền khẳng định bản Hiến pháp lần này là kết quả của quá trình xây dựng công phu, nghiêm túc, khoa học và thực sự dân chủ. Các tầng lớp nhân dân trong cả nước và đồng bào ở nước ngoài đã tham gia một cách tích cực, tự giác đợt sinh hoạt chính trị-pháp lý rất dân chủ, sâu rộng, tâm huyết, trách nhiệm này để xây dựng Hiến pháp. Các cơ quan có trách nhiệm đã làm việc tận tụy, khoa học, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân để có bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp được Quốc hội thông qua với sự nhất trí cao.

Ông Đinh Thế Huynh cũng yêu cầu tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Hiến pháp bài bản, khoa học giúp các đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững nội dung cơ bản của Hiến pháp. Các cơ quan làm công tác tư tưởng, văn hóa, báo chí, xuất bản đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù định; góp phần tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân phê phán những nhận thức sai trái, lệch lạc, mơ hồ về Hiến pháp.

Sau khi nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trình bày những nội dung cơ bản của Hiến pháp, Hội nghị đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp. Theo đó, trọng tâm là công tác tuyên truyền, phổ biến và rà soát, sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp.

Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nêu rõ cơ quan ở trung ương và địa phương sẽ tiến hành rà soát toàn diện, đồng bộ các văn bản pháp luật đã ban hành để phát hiện những quy định trái Hiến pháp phải bị dừng thi hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật để cụ thể hóa những quy định mới của Hiến pháp. Ưu tiên sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Lập danh mục xác định lộ trình hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh việc triển khai thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành trong năm 2014 và các năm tiếp theo với tinh thần kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm. Toàn hệ thống chính trị của cả nước đang vào cuộc tích cực triển khai thi hành Hiến pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng, và phấn đấu đạt và vượt tiến độ đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, sau hội nghị, lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện ngay và nghiêm túc các quy định của Hiến pháp. Những công việc đang được cơ quan Nhà nước giải quyết theo quy định của Hiến pháp 1992 mà thẩm quyền được giao cho các cơ quan Nhà nước khác thực hiện theo quy định của Hiến pháp thì phải chuyển giao cho cơ quan Nhà nước đó để tiếp tục giải quyết. Các luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác được ban hành trước ngày 1/1/2014 phải được rà soát lại để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp.

Các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện của cơ quan, tổ chức, địa phương mình, thường xuyên đôn đốc kiểm tra kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Hiến pháp để các quy định của Hiến pháp được thực hiện nghiêm minh, sớm đi vào cuộc sống. Định kỳ sáu tháng, một năm xây dựng báo cáo kết quả thi hành Hiến pháp gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ để tổng hợp.

Trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp phải bảo đảm nguyên tắc sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, sự tham gia phối hợp nghiêm túc, khẩn trương của tất cả các cơ quan, các ngành, các cấp, các tổ chức, đơn vị các địa phương và đặc biệt đề cao vai trò cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tư tưởng, tuyên truyền.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban Tuyên giáo là các cơ quan trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương đề cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, hoàn thành tốt công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực vào kết quả của việc triển khai thi hành Hiến pháp trên phạm vi cả nước.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter